Nissan Almera Tino: Czynności przeglądowe

Nissan Almera Tino –> Kalendarz przeglądów –> Czynności przeglądowe

Następujące dalej tabele podają podstawowy zakres czynności dla poszczególnych przeglądów. Dystrybutor lub Dealer może rozszerzyć zakres przeglądu, mając na uwadze dodatkowe uwarunkowania rynku lub obszaru lokalnego.

Należy przestrzegać podanych terminów przeglądów okresowych. Jest to podstawowy warunek sprawności technicznej i niezawodności samochodu przez długie lata.

Jeżeli średnioroczny przebieg samochodu jest większy niż 15.000 km (silnik benzynowy) lub 20.000 km (silnik diesla), coroczny przegląd należy wykonywać co 15.000 km (silnik benzynowy) lub co 20.000 km (silnik diesla). Jeżeli jest mniejszy niż 15.000 km (silnik benzynowy) lub 20.000 km (silnik diesla) - coroczny przegląd należy wykonywać co 12 miesięcy. Podstawowy zakres czynności przeglądowych podano na następnych stronach.

Użytkowanie samochodu w warunkach dużego zapylenia, na drogach o złej nawierzchni, przy dużym obciążeniu silnika i układu napędowego będzie wymagać częstszych przeglądów.

Należy dokładnie zapoznać się z uwagami zawartymi w punkcie "Obsługa w warunkach intensywnej eksploatacji" i stosować je.

Po przekroczeniu ostatniego określonego w tabeli stanu licznika, kolejne przeglądy należy wykonywać z tą samą częstotliwością i zakresem jak poprzednie.

Na wniosek pracownika ASO NISSAN dokonującego jazdy próbnej, w trosce o dalszą bezawaryjną eksploatację, zakres czynności przeglądowych może zostać za zgodą klienta rozszerzony.

Przy odbiorze samochodu z przeglądu prosimy zwracać się do pracowników ASO NISSAN z wszelkimi pytaniami dotyczącymi zakresu i terminu kolejnego przeglądu oraz ogólnego stanu technicznego pojazdu.

PRZEGL DY OKRESOWE

Kalendarz Przegl dów dla samochodów z wolnoss cymi silnikami benzynowymi QG18, SR20 (przebieg roczny < 30.000 km)

SILNIK

Obja nienia: W = wymiana; K = kontrola (je eli nieprawid owo - regulacja lub wymiana); [ ] = wy cznie przy danym przebiegu

SILNIK


* Czynno ci z rubryk tak oznaczonych w przypadku eksploatacji pojazdu w warunkach zakwalifikowanych do trudnych powinny by wykonywane cz ciej - zgodnie z zaleceniami dotycz cymi trudnych warunków eksploatacji.

UWAGI:. *1 - Wymieniac co 48 miesi cy

PODWOZIE I NADWOZIE (przebieg roczny < 30.000 km)

Obja nienia: W = wymiana; K = kontrola (je eli nieprawid owo - regulacja lub wymiana); [ ] = wy cznie przy danym przebiegu;

PODWOZIE I NADWOZIE


* Czynno ci z rubryk tak oznaczonych w przypadku eksploatacji pojazdu w warunkach zakwalifikowanych do trudnych powinny by wykonywane cz ciej - zgodnie z zaleceniami dotycz cymi trudnych warunków eksploatacji.

UWAGI: *1 - Pierwsza kontrola po 10 latach, a ka da nast pna co 2 lata.

*2 - Kontrolowa co 12 miesi cy.

Kalendarz Przegl dów dla samochodów z silnikami wysokopr nymi YD22DDT(i) (przebieg roczny < 30.000 km)

SILNIK

Obja nienia: W = wymiana; K = kontrola (je eli nieprawid owo - regulacja lub wymiana); [ ] = wy cznie przy danym przebiegu;

SILNIK


* Czynno ci z rubryk tak oznaczonych w przypadku eksploatacji pojazdu w warunkach zakwalifikowanych do trudnych powinny by wykonywane cz ciej - zgodnie z zaleceniami dotycz cymi trudnych warunków eksploatacji.

UWAGI: *1 - Wymienia wk ad filtra oraz uszczelk O-ring korpusu *2 - Wymienia co 36 miesi cy *3 - Kontrola w przypadku podwy szonej g o no ci zaworów
*4 - W przypadku spadku mocy silnika, dymienia na czarno lub podwy szonej g o no ci dokona kontroli i regulacji ci nienia otwarcia wtryskiwaczy i prawid owo ci strugi rozpylanego paliwa.

PODWOZIE I NADWOZIE (przebieg roczny < 30.000 km) YD22DDT(i)

Obja nienia: W = wymiana; K = kontrola (je eli nieprawid owo - regulacja lub wymiana); [ ] = wy cznie przy danym przebiegu;

PODWOZIE I NADWOZIE


* Czynno ci z rubryk tak oznaczonych w przypadku eksploatacji pojazdu w warunkach zakwalifikowanych do trudnych powinny by wykonywane cz ciej - zgodnie z zaleceniami dotycz cymi trudnych warunków eksploatacji.

UWAGI: *1 - Pierwsza kontrola po 10 latach, a ka da nast pna co 2 lata.

*2 - Kontrolowa co 12 miesi cy.

OBSLUGA W TRUDNYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI (Przebieg roczny < 30.000 km).

Podstawowe zakresy przegl dów podane na poprzednich stronach dotycz normalnych warunków eksploatacji samochodu. Przy intensywnej eksploatacji niektóre czynno ci powinny by wykonywane cz ciej jak w poni szej tabeli.

Klasyfikacja warunków:

OBS UGA W TRUDNYCH WARUNKACH EKSPLOATACJIKalendarz Przegl dów dla samochodów z wolnoss cymi silnikami benzynowymi QG18, SR20 (przebieg roczny > 30.000 km)

SILNIK

Obja nienia: W = wymiana; K = kontrola (je eli nieprawid owo - regulacja lub wymiana); [ ] = przy danym przebiegu.

SILNIK


* Czynno ci z rubryk tak oznaczonych w przypadku eksploatacji pojazdu w warunkach zakwalifikowanych do trudnych powinny by wykonywane cz ciej - zgodnie z zaleceniami dotycz cymi trudnych warunków eksploatacji.

UWAGI: *1 - Dla silników QG regularna kontrola nie jest konieczna. Przeprowadzi j przy podwy szonej g o no ci rozrz du.

*2 - Filtr paliwa jest bezobs ugowy.

PODWOZIE I NADWOZIE (przebieg roczny > 30.000 km) QG18, SR20

Obja nienia: W = wymiana; K = kontrola (je eli nieprawid owo - regulacja lub wymiana.

WYKAZ CZYNNO CI PRZEGL DOWYCH

WYKAZ CZYNNO CI PRZEGL DOWYCH


* Czynno ci z rubryk tak oznaczonych w przypadku eksploatacji pojazdu w warunkach zakwalifikowanych do trudnych powinny by wykonywane cz ciej - zgodnie z zaleceniami dotycz cymi trudnych warunków eksploatacji.

UWAGI: *1 - Pierwsza kontrola po 10 latach, a ka da nast pna co 2 lata.

*2 - Kontrolowa co 12 miesi cy.

Kalendarz Przegl dów dla samochodów z silnikami wysokopr nymi YD22DDT(i) (przebieg roczny > 30.000 km)

SILNIK

Obja nienia: W = wymiana; K = kontrola (je eli nieprawid owo - regulacja lub wymiana)

WYKAZ CZYNNO CI PRZEGL DOWYCH

WYKAZ CZYNNO CI PRZEGL DOWYCH


* Czynno ci z rubryk tak oznaczonych w przypadku eksploatacji pojazdu w warunkach zakwalifikowanych do trudnych powinny by wykonywane cz ciej - zgodnie z zaleceniami dotycz cymi trudnych warunków eksploatacji.

UWAGI: *1 - Wymienia wk ad filtra oraz uszczelk O-ring korpusu *2 - Kontrola w przypadku podwy szonej g o no ci zaworów
*3 - W przypadku spadku mocy silnika, dymienia na czarno lub podwy szonej g o no ci dokona kontroli i regulacji ci nienia otwarcia wtryskiwaczy i prawid owo ci strugi rozpylanego paliwa.

PODWOZIE I NADWOZIE (przebieg roczny > 30.000 km) YD22DDT(i)

Obja nienia: W = wymiana; K = kontrola (je eli nieprawid owo - regulacja lub wymiana);

WYKAZ CZYNNO CI PRZEGL DOWYCH

WYKAZ CZYNNO CI PRZEGL DOWYCH


* Czynno ci z rubryk tak oznaczonych w przypadku eksploatacji pojazdu w warunkach zakwalifikowanych do trudnych powinny by wykonywane cz ciej - zgodnie z zaleceniami dotycz cymi trudnych warunków eksploatacji.

UWAGI: *1 - Pierwsza kontrola po 10 latach, a ka da nast pna co 2 lata.

*2 - Kontrolowa co 12 miesi cy.

OBSLUGA W TRUDNYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI (Przebieg roczny > 30.000 km).

Podstawowe zakresy przegl dów podane na poprzednich stronach dotycz normalnych warunków eksploatacji samochodu. Przy intensywnej eksploatacji niektóre czynno ci powinny by wykonywane cz ciej jak w poni szej tabeli.

Klasyfikacja warunków:

OBS UGA W TRUDNYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI


OBS UGA W TRUDNYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI


Obsługa bieżąca

Opisane i wyszczególnione w niniejszym rozdziale czynności należy wykonywać w trakcie bieżącej eksploatacji. Jeżeli usłyszysz jakiś ...

Dane i informacje techniczne

...

Zobacz tez:

Popielniczki
PRZESTROGA Papierosy i inne wyroby tytoniowe mogą powodować zapalenie się zawartości popielniczki.  Nie wkładać do popielniczki papieru ani innych materiałów łatwopalnych. Zapalenie się zawartości popielnicz ...

Sterowanie przy kierownicy
Sterowanie tego systemu znajduje się na przełączniku A.  Pokrętło wyboru trybu regulatora.  Przycisk zmniejszenia wartości.  Przycisk zwiększenia wartości.  Przycisk wyłączenia / włączenia regulacji. ...

Zewnętrzne ródła dwięku
Zamiast zmieniacza płyt CD można podłączyć inne źródło dźwięku wyposażone w wyjście liniowe. Może to być na przykład przenośny odtwarzacz CD, odtwarzacz MiniDisc lub odtwarzacz MP3. W tym celu należy w menu ...

Categorie