Chevrolet Lacetti: Płyn chłodz´cy

Chevrolet Lacetti –> Obsługa techniczna i pielęgnacja samochodu –> Płyn chłodz´cy

Układ chłodzenia w pojeździe jest przystosowany do płynu Dex-cool (czerwony) lub płynu na bazie krzemianów (niebieski).

Oba typy płynów nie są zdolne do jednorodnego mieszania się i nigdy nie należy ich mieszać. Dlatego w całym okresie eksploatacji pojazdu należy stosować płyn Dex-cool, jeśli oryginalny płyn w układzie chłodzenia był czerwony. Jeśli oryginalny płyn w układzie chłodzenia był niebieski, w całym okresie eksploatacji pojazdu należy stosować płyn na bazie krzemianów. Nawet jeśli układ chłodzenia został całkowicie opróżniony przed wymianą płynu, nie należy zmieniać typu płynu.

PRZESTROGA
  •  Nie mieszać płynu Dex-cool i płynu na bazie krzemianów w układzie chłodzenia.

Taka mieszanka może uszkodzić układ chłodzenia.

Przy odpowiednich proporcjach objętości taki płyn zapewnia doskonałą ochronę układu chłodzenia i ogrzewania przed korozją i zamarzaniem.

Przy zimnym silniku poziom płynu chłodzącego powinien znajdować się pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX na jego zbiorniku. Poziom płynu chłodzącego wzrasta w miarę rozgrzewania silnika i spada po jego ostygnięciu.

P¼yn ch¼odz´cy


PRZESTROGA Stosowanie zwykłej wody lub mieszaniny o nieodpowiednich proporcjach objętości może spowodować uszkodzenie układu chłodzenia.
  •  W układzie chłodzenia nie stosować zwykłej wody, alkoholu ani płynu niskokrzepliwego na bazie metanolu.
  •  Stosować wyłącznie mieszaninę wody zdemineralizowanej i zalecanego płynu niskokrzepliwego w stosunku 56:44.

W przeciwnym razie może dojść do przegrzania lub nawet zapalenia się silnika.

Jeśli poziom płynu chłodzącego spadnie poniżej oznaczenia MIN, należy dolać odpowiedniej mieszanki płynu chłodzącego.

Czynność tę można wykonać tylko, gdy silnik jest zimny.

W celu zapewnienia lepszej ochrony przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych stosować mieszaninę 48 procent wody i 52 procent płynu niskokrzepliwego.

STĘŻENIE PŁYNU CHŁODZĄCEGO

STĘŻENIE PŁYNU CHŁODZĄCEGO


OSTRZEŻENIE Gorący płyn chłodzący i para mogą zostać wyrzucone pod ciśnieniem, powodując poważne obrażenia ciała.
  •  Nie odkręcać korka wlewu płynu chłodzącego, gdy silnik i chłodnica są gorące.

 

PRZESTROGA Płyn chłodzący może być substancją niebezpieczną.
  •  Unikać wielokrotnego lub długotrwałego kontaktu płynu chłodzącego ze skórą.
  •  Po zakończeniu pracy z płynem chłodzącym umyć skórę i paznokcie wodą z mydłem lub środkiem do mycia rąk.
  •  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  •  Płyn chłodzący może podrażniać skórę, a wprzypadku połknięcia może być przyczyną choroby, a nawet śmierci.

SPECYFIKACJA PŁYNU CHŁODZĄCEGO I HARMONOGRAM JEGO UZUPEŁNIANIA/WYMIANY

Specyfikacja płynu chłodzącego

Patrz hasło indeksu "TABELA PŁYNÓW".

Harmonogram przeglądów

Patrz hasło indeksu "CZYNNOŚCI OBSŁUGI OKRESOWEJ" w książeczce obsługowej.

PRZESTROGA Nie jest konieczne uzupełnianie płynu chłodzącego częściej niż podano wharmonogram ie przeglądów.

Wprzypadku konieczności częstego uzupełniania płynu chłodzącego niezbędne może być wykonanie przeglądu silnika.

W celu sprawdzenia układu chłodzenia zwrócić się do stacji obsługi. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

System oceny trwałości oleju silnikowego (tylko Diesel)

Pojazd może być wyposażony w system oceny trwałości oleju silnikowego, co pozwoli na sygnalizowanie konieczności wymiany oleju. W zależnoś ...

Płyn hamulcowy i sprzęgłowy

Płyn hamulcowy i sprzęgłowy mieszczą się w jednym zbiorniku. Płyn hamulcowy/sprzęgłowy może pochłaniać wilgoć. Nadm ...

Zobacz tez:

Akumulator
Należy dbać, aby powierzchnia akumulatora była zawsze sucha i czysta. Naloty korozji powinny być zmywane wodnym roztworem sody.  Upewnić się, że końcówki biegunów i klemy są czyste i dobrze zamocowane.  Jeżeli s ...

Przyciski sterujące systemem audio w kierownicy
Niektóre funkcje systemu audio mogą być kontrolowane za pomocą przycisków sterujących w kierownicy. Obsługa systemu audio może jednak różnić się w zależności od zainstalowanego typu systemu audio lub systemu nawigacji. ...

Tryb odbiornika radiowego
Urządzenie wyposażone jest w odbiornik radiowy z systemem RDS. Wiele stacji radiowych nadaje sygnał zawierający nie tylko audycje radiowe, lecz również informacje dodatkowe, np. nazwę stacji i rodzaj nadawanego programu (PTY). Nazwa stacji pojawia się n ...

Categorie