Lexus CT200h: MirrorLink

Lexus CT200h –> System audio –> Pozostałe funkcje (System audio z ekranem) –> MirrorLink

Funkcja MirrorLink umożliwia obsługiwanie zawartości smartfona za pośrednictwem systemu audio z ekranem.

Ze względu na różnice między modelami, wersjami oprogramowania, itp. niektóre modele mogą być niekompatybilne z tym systemem.

Należy podłączyć smartfon do portu USB przy użyciu kabla USB.

Ze względów bezpieczeństwa, podczas korzystania z aplikacji podczas jazdy, zostaje wyświetlony ekran ostrzeżeń.

Podłączanie smartfona

Ekran "Informacje"

Wyświetlanie ekranu "Informacje" Przejść do ekranu "Informacje": Przycisk "MENU" "Informacje" Wyświetlanie ekranu "Mirror- Link*". Wyświetla ...

Używanie funkcji MirrorLink

Przejść do ekranu "MirrorLink*": Przycisk "MENU" "Informacje" "MirrorLink*" Wybrać odpowiednią aplikację na ekranie listy aplikacji. Ekran ...

Zobacz tez:

Zaczepy kotwiczące bagaż
OSTRZEŻENIE  Zawsze sprawdzaj czy prze wo żo ny ba gaż jest zabezpieczony przed prze miesz cza niem się. Do mo co wania bagażu przewidziano spe cjal ne za cze py kotwiczące.  Niezabezpieczony bagaż może stwarzać zagrożen ...

Oświetlenia wnętrza
Lampa oświetlenia wnętrza ma trzy po ło że nia wyłącznika: Typ A 1-sz pozycja oświetlenie się włącza kiedy drzwi są otwarte, 2-ga pozycja oświetlenie pozostaje stale wyłączone, 3-cia pozycja oświetlenie jes ...

Tabela zbiorcza bezpieczników
Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej rys. 41 Skrzynka bezpieczników w komorze silnika rys. 43 ...

Categorie