Lexus CT200h: Odtwarzanie dświęku z odtwarzacza iPod

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie urządzeń zewnętrznych (System audio z ekranem) –> Odtwarzanie dświęku z odtwarzacza iPod

Podłączenie odtwarzacza iPod umożliwia słuchanie muzyki przez głośniki samochodowe.

Nacisnąć przycisk "MEDIA" lub wybrać pozycję "iPod" na ekranie "èródło".

Podłączanie odtwarzacza iPod

Ekran główny odtwarzacza iPod

Naciśnięcie przycisku "MEDIA" powoduje wyświetlenie ekranu głównego odtwarzacza iPod z poziomu dowolnego ekranu wybranego śródła.

Ekran menu

Wybór utworu

Nacisnąć przycisk "<" lub ">", obrócić pokrętło "TUNE-SCROLL", aby wybrać żądany numer utworu.

Aby uruchomić przyspieszone odtwarzanie lub cofanie, należy przytrzymać wciśnięty przycisk "<" lub ">".

Wybór trybu odtwarzania

  1. Przesunąć sterownik w prawo i wybrać pozycję "Przeglądaj".
  2. Wybrać żądany tryb odtwarzania, a następnie wybrać utwór, aby rozpocząć odtwarzanie w wybranym trybie.

Wyświetlanie listy "Teraz odtwarzane"

Przesunąć sterownik w prawo i wybrać pozycję "Teraz odtwarzane".

Uchwyt na przenośny odtwarzacz audio (w niektórych wersjach)

Odtwarzacz iPod

Wyświetlanie grafiki okładki za pośrednictwem odtwarzacza iPod

Działanie odtwarzacza iPod

Komunikaty błędów

W przypadku wyświetlenia komunikatu błędu należy posłużyć się poniższą tabelą i podjąć odpowiednie działania. Jeżeli problemu nie udało się rozwiązać, należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Komunikat Przyczyna/Sposób postępowania
"Błąd podłączenia." Sygnalizuje wystąpienie problemu dotyczącego odtwarzacza iPod lub jego połączenia z systemem audio.
"Nie znaleziono plików muzycznych." Sygnalizuje brak plików dświękowych zapisanych w odtwarzaczu iPod.
"Brak dostępnych elementów." Sygnalizuje wybranie pustej listy odtwarzania.
"Sprawdś wersję oprogramownia iPod." Sygnalizuje niezgodność wersji oprogramowania odtwarzacza iPod. Należy sprawdzić wykaz obsługiwanych modeli.
"Błąd autoryzacji iPod." Sygnalizuje brak autoryzacji odtwarzacza iPod w systemie audio z ekranem.

Należy sprawdzić stan odtwarzacza iPod.

Problemy dotyczące działania odtwarzacza iPod

W większości przypadków napotkane problemy z działaniem odtwarzacza iPod można usunąć przez przywrócenie w nim ustawień standardowych po odłączeniu od systemu audio. Wskazówek dotyczących wykonania tej operacji należy szukać w instrukcji obsługi odtwarzacza iPod.

Obsługiwane urządzenia

Następujące odtwarzacze iPod, iPod nano, iPod classic, iPod touch i iPhone mogą być używane z tym systemem.

Właściwe dla systemu

W zależności od różnic pomiędzy modelami i wersją oprogramowania itd. niektóre z wymienionych powyżej modeli mogą być niekompatybilne z tym systemem.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia odtwarzacza iPod lub jego gniazda przyłączeniowego

Używanie urządzeń zewnętrznych (System audio z ekranem)

...

Odtwarzanie dświęku z urządzenia USB

Podłączenie urządzenia USB umożliwia słuchanie muzyki przez głośniki samochodowe. Wybrać pozycję "USB1" lub "USB2" na ekranie "&egr ...

Zobacz tez:

Odtwarzanie płyt CD i płyt z plikami MP3/WMA/AAC (System audio z ekranem)
Używanie odtwarzacza CD Aby rozpocząć korzystanie z odbiornika radiowego, należy wybrać pozycję "AM", "FM" lub "DAB" na ekranie "èródło". Ekran główny odbiornika radiowego Naciśnięcie przycisku "RADIO" powoduje wyświetle ...

Zaczepy kotwiczące bagaż
OSTRZEŻENIE  Zawsze sprawdzaj czy prze wo żo ny ba gaż jest zabezpieczony przed prze miesz cza niem się. Do mo co wania bagażu przewidziano spe cjal ne za cze py kotwiczące.  Niezabezpieczony bagaż może stwarzać zagrożen ...

Wybór języka (Język)
Wskazania na wyświetlaczu, w zależności od ustawienia, mogą być przedstawiane w następujących językach: włoskim, tureckim, holenderskim, portugalskim, polskim, francuskim, hiszpańskim, angielskim, niemieckim. W celu ustawienia żądane ...

Categorie