Lexus CT200h: Wprowadzenie lub zmiana kodu identyfikacyjnego PIN

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Ustawienia zabezpieczeń i systemu –> Wprowadzenie lub zmiana kodu identyfikacyjnego PIN

Wprowadzenie kodu identyfikacyjnego PIN

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Set PIN"
 2. Za pomocą pokrętła wprowadzić kod PIN.

  Kod wprowadzać po 1 cyfrze.

Zmiana kodu identyfikacyjnego PIN

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Set PIN"
 2. Za pomocą pokrętła wprowadzić dotychczasowy kod PIN.
 3. Za pomocą pokrętła wprowadzić nowy kod PIN.

  Kod wprowadzać po 1 cyfrze.

Zablokowanie lub odblokowanie książki telefonicznej

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Phbk Lock" w celu zablokowania książki lub "Phbk Unlock" w celu jej odblokowania.
 2. Za pomocą pokrętła wprowadzić kod PIN a następnie wybrać "Confirm" w celu potwierdzenia.

  Kod wprowadzać po 1 cyfrze.

Ustawienie głośności instrukcji głosowych

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Guidance Vol".
 2. Zmiana poziomu głośności instrukcji głosowych.

  Zmniejszenie głośności: Obrócić pokrętło w lewo.

  Zwiększenie głośności: Obrócić pokrętło w prawo.

Wyświetlenie adresu i nazwy urządzenia Bluetooth

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Device Name".
 2. Obracając pokrętło, wyświetlić adres i nazwę urządzenia Bluetooth.
 3. W celu powrotu do menu ustawień funkcyjnych "System Setup", za pomocą pokrętła, wybrać "Go Back".

Funkcje i procedury operacyjne

Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki i za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Setup". Za pomocą pokrętła wybr ...

Wyzerowanie stanu systemu

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Initialize", a następnie wybrać "Confirm" w celu potwierdzenia. Za pomocą pokrętła ponowni ...

Zobacz tez:

Zawieszenie i podwozie
Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek elementów zawieszenia i podwozia, np. instalować elementy podwyższające zawieszenie, dodatkowe podkładki dystansowe, sprężyny itp. Może to prowadzić do niebezpiecznej zmiany własnoś ...

Kontrolka systemu poduszek powietrznych
Kontrolka systemu poduszek powietrznych miga przez chwilę po włączeniu zapłonu. Oznacza to, że żarówka kontrolki jest sprawna, a system poduszek powietrznych działa prawidłowo. OSTRZEŻENIE Kontrolka nie gaśnie wprzypadku ...

Informacje ogólne
Niniejszy rozdział zawiera harmonogram przeglądów, niezbędnych do zapewnienia wieloletniej eksploatacji samochodu. Właściciel samochodu odpowiedzialny jest za jego prawidłowe użytkowanie i utrzymanie, zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej instr ...

Categorie