Nissan Almera Tino: Nawiewki

Nissan Almera Tino –> Ogrzewanie, klimatyzacja i radioodtwarzacz –> Nawiewki

Nawiewki


Otwieranie, zamykanie i regulacja kierunku nawiewu.

: Ten symbol wskazuje pozycję,
w której nawiew jest zamknięty.

: Ten symbol wskazuje pozycję,
w której jest otwarty.

Nawiewki


Panel sterowania

 1.  Wyłącznik OFF systemu kli ma ty za cji.
 2.  Przełącznik regulacji nadmuchu
  lub

 3.  Przełącznik ręcznej regulacji kie run ku nadmu chu (MODE).
 4.  Włącznik nadmuchu na przednią szy bę.
 5.  Włącznik recyrkulacji powietrza we wnątrz pojazdu.
 6.  Włącznik nawiewu powietrza z ze wnątrz pojazdu.
 7.  Pokrętło regulacji temperatury/ Przy cisk PUSH AUTO au to ma tycz nej re gu la cji tempe ra tu ry (jeśli za sto so wa no).
 8.  Włącznik klimatyzacji A/C.
 9.  Lampka kontrolna włączenia kli ma ty za cji.

Wyświetlacz

 1.  Wskaźnik temperatury na zewnątrz po jaz du.
 2.  Wskaźnik Automatic/Manual ko mu ni ku jący włączenie funkcji au to ma tycz ne go lub ręcz ne go trybu ste ro wa nia klimatyzacją.
 3.  Paskowy wskaźnik intensywności na dmu chu.
 4.  Wskaźnik włączonego kierunku na wie wu.
 5. Wskaźnik "A/C" włączenia kli ma ty za cji.
 6.  Wskaźnik programowanej tem pe ra tu ry w kabinie.

OSTRZEŻENIE

STEROWANIE

Sterowanie nawiewem.

By uruchomić nawiew i wyregulować jego in tensyw ność należy nacisnąć przełącznik re gu la cji na dmu chu ( lub
).


Sterowanie kierunkiem na wie wu (MODE).

By włączyć odpowiedni kierunek nawiewu nale ży naciskać przełącznik kierunku na dmu chu MODE ( ). Na wy świe tla czu pojawi
się wskaźnik włą czo ne go kie run ku na wie wu:

poprzez nawiewki centralne i
bocz ne

poprzez nawiewki centralne, bocz
ne i podłogowe

poprzez nawiewki podłogowe


poprzez nawiewki podłogowe i na
wiewki na przednią szybę.

Włącznik recyrkulacji powie
trza.

W pozycji "wyłączone" (kontrolka nie świeci się).

W pozycji "włączone" (kontrolka świe ci się).

Przez nawiewki jest kierowane po wietrze po bie ra ne z wnętrza kabiny. Ten tryb pra cy jest za le ca ny do krót ko trwałe go sto so wa nia, np. kiedy po ko nu je my od cin ki drogi o dużym za py le niu.

UWAGA Należy unikać zbyt długiego używania sys te mu recyrkulacji powietrza. Stanie się ono nie świe że i szyby zaczną ule gać za pa ro wa niu.

Włącznik nawiewu po wietrza
z ze wnątrz po jaz du

Naciśnięcie włącznika (kontrolka się świe ci) po wo du je doprowadzanie do kabiny po wie trza po bie ra ne go z zewnątrz pojazdu.

Kiedy naciśniety zostaje włącznik re cyr ku la cji powietrza, pobór powietrza z zewnątrz zo sta je automatycznie zamknięty.

OGRZEWANIE Ogrzewanie może działać dopiero po na grza niu się silnika.

By uzyskać wypływ powietrza z otworów nad pod ło gą należy:

 1.  Wyłączyć układ recyrkulacji po wietrza we wnątrz kabiny.
 2.  Naciskając przełącznik kierunku nawie wu MODE wybrać nawiew na
  podłogę.
 3.  Naciskając przełącznik regulacji nadmu chu wyregulować in ten syw ność na wie wu.
 4.  Pokrętłem regulacji temperatury wyre gu lo wać wymaganą temperaturę.

Aby szyb ciej ogrzać wnętrze, należy włączyć układ recyrkulacji po wie trza
we wnątrz ka bi ny.

Po nagrzaniu się wnętrza układ re cyr kula cji należy wyłączyć.

WENTYLACJA

Aby uzyskać wypływ przez nawiewki cen tral ne i boczne należy:

 1.  Włączyć nawiew powietrza z ze wnątrz po jaz du.
 2.  Naciskając przełącznik kierunku na wie wu MODE wybrać nawiew z nawiewek cen tral nych i bocznych.
 3.  Naciskając przełącznik regulacji nadmu chu wyregulować in ten syw ność nawiewu.
 4.  Pokrętłem regulacji temperatury wyre gu lo wać wymaganą temperaturę.

ODMRAŻANIE I ODPAROWYWANIE SZYB

 1.  Nacisnąć włącznik nadmuchu na przed nią szybę (kontrolka się
  za świe ci).
 2.  Naciskając przełącznik regulacji nadmu chu wyregulować in ten syw ność nawiewu.
 3.  Pokrętłem regulacji temperatury nasta wić temperaturę pomiędzy 25oC i 32oC.

By przyśpieszyć usunięcie lodu z przedniej szy by należy włączyć układ recyrkulacji po wie trza wewnątrz kabiny, ustawić mak symal ną in ten syw ność nawiewu i mak sy mal ną tem pe ra tu rę na grze wa nia. Natychmiast po uzy ska niu wi docz no ści należy wyłączyć układ recyrkulacji po wie trza.

OGRZEWANIE DWUPOZIOMOWE

W trybie pracy powietrze zewnętrzne jest bez po śred nio nawiewane przez nawiewki cen tral ne i boczne, zaś powietrze ogrzane jest kie ro wa ne na podłogę.

 1.  Włączyć nawiew powietrza z zewnątrz po jaz du.
 2.  Naciskając przełącznik kierunku nawie wu MODE wybrać nawiew poprzez
  na wiew ki cen tral ne, bocz ne i podłogowe.
 3.  Naciskając przełącznik regulacji nadmu chu wyregulować in ten syw ność nawiewu.
 4.  Pokrętłem regulacji temperatury nasta wić temperaturę pomiędzy 25oC i 32oC.

OGRZEWANIE I ODPAROWYWANIE SZYB

W tym trybie pracy ogrzewane jest wnętrze sa mocho du i odparowywana szyba przed nia.

 1.  Włączyć nawiew powietrza z zewnątrz po jaz du.
 2.  Naciskając przełącznik kierunku nawie wu MODE wybrać nawiew
  po przez na wiew ki pod ło go we i nawiew ki na przednią szy bę.
 3.  Naciskając przełącznik regulacji nadmu chu wyregulować in ten syw ność nawiewu.
 4.  Pokrętłem regulacji temperatury nasta wić temperaturę pomiędzy 25oC i 32oC.

WSKAZÓWKI EKS PLOATACYJNE

W celu polepszenia skuteczności ogrze wa nia należy przed uruchomieniem silnika usu nąć śnieg i lód z piórek wycieraczek i z wlotu powie trza przed przednią szybą.

WYŁĄCZNIK SYSTEMU OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI

By wyłączyć system ogrzewania i kli ma ty za cji należy nacisnąć wyłącznik OFF ( ).


STEROWANIE AU TO MA TYCZ NE (jeśli za sto so wa no)

CHŁODZENIE LUB OGRZE WANIE Z OSU SZA NIEM (AUTO)

Klimatyzacja działa tylko przy pra cu ją cym sil ni ku i temperaturze powyżej -5oC.

Ten tryb pracy może być używany stale przez cały rok, ponieważ zaprogramowana tem pe ratu ra powietrza wewnątrz kabiny jest au to matycz nie kontrolowana.

Kierunek nawiewu i intensywność na wie wu są również regulowane automatycznie.

 1.  Nacisnąć włącznik klimatyzacji A/C.
 2.  Nacisnąć włącznik PUSH AUTO.

  Wskaźnik AUTO się wyświetli.

 3.  Pokrętłem regulacji temperatury na sta wić wymaganą temperaturę po mię dzy 18oC i 32oC.
 1.  By wyłączyć pracę systemu należy na ci snąć wyłącznik OFF ( ).

OGRZEWANIE (AUTO)

W tym trybie pracy system klimatyzacji jest wyłą czo ny. Należy go stosować kiedy wy ma ga ne jest je dy nie ogrzewanie wnętrza.

 1.  Nacisnąć włącznik OFF ( ) (kontro
  l ka zga śnie)
 2.  Pokrętłem regulacji temperatury nasta wić wymaganą temperaturę.

ODMRAŻANIE I OD PA RO WYWA NIE

Aby uzyskać nadmuch powietrza na przed nią szybę należy:

 1.  Nacisnąć włącznik nadmuchu na przed nią szybę (kontrolka się
  za świe ci).
 2.  Pokrętłem regulacji temperatury ustawić wy ma ga ną temperaturę.

WSKAZÓWKI EKS PLO ATA CYJ NE

WSKAZÓWKI EKS PLO ATA CYJ NE


Na desce rozdzielczej umieszczony jest sen sor nasłonecznienia, ułatwiający utrzymy wa nie za pro gra mo wa nej temperatury we wnę trzu po jaz du. Sensora tego nie należy ni czym zakrywać.

FILTR POWIETRZA (jeśli za sto so wa no)

W układzie nawiewu powietrza do wnę trza kabi ny znajduje się fi ltr oczyszczający po wie trze z pyłu, kurzu, itp. W celu za cho wa nia efek tywne go nawiewu powietrza fi ltr należy okre so wo wymienić.

OBSŁUGA SYSTEMU KLIMATYZACJI

W tym samochodzie system klimatyzacji został napełniony nowej generacji czyn ni kiem chło dzą cym.

Czynnik ten nie przyczynia się do po wsta wa nia niebezpiecznej dla ludzi dziury ozo no wej.

Mimo to, system klimatyzacji wymaga bie żą cej konserwacji w sposób bezpieczny dla śro do wiska.

Tego typu obsługa jest re ali zo wa na w ASO Nissan.

Napełnienie systemu klimatyzacji niw ła ściwym czynnikiem spowoduje uszko dze nie

Ogrzewanie, klimatyzacja i radioodtwarzacz

...

Radio

Aktywacja radia następuje poprzez przekręcenie kluczyka w stacyjce do pozycji "Acc" lub "ON"(silnik uruchomiony). Na jakość odbioru ma wpływ odleg ...

Zobacz tez:

System audio z funkcją Bluetooth
Odtwarzanie dświęku z przenośnego urządzenia Bluetooth Panel sterujący Wyświetlanie komunikatów tekstowych Powtarzanie odtwarzania Odtwarzanie/pauza Wybór albumu Pokrętło "TUNE-SEL" Menu BT-A Odtwarzanie Wybór &# ...

Oświetlenie sufitowe
Centralne oświetlenie sufitowe jest sterowane przełącznikiem o trzech położeniach:  ON: Oświetlenie pozostaje włączone do momentu jego ręcznego wyłączenia.  POŁOŻENIE ŚRODKOWE: Oświetlenie włącz ...

Hamulec postojowy
Hamulec postojowy działa na tylne koła samochodu. Dźwignia hamulca postojowego znajduje się pomiędzy przednimi fotelami. W celu zaciągnięcia hamulca postojowego należy wcisnąć pedał hamulca i mocno pociągnąć dźwigni ...

Categorie