Nissan Almera Tino: Radio

Nissan Almera Tino –> Ogrzewanie, klimatyzacja i radioodtwarzacz –> Radio

Aktywacja radia następuje poprzez przekręcenie kluczyka w stacyjce do pozycji "Acc" lub "ON"(silnik uruchomiony).

Na jakość odbioru ma wpływ odległość od budynków, gór, mostów a także odległość od nadajnika i jego moc oraz inne czynniki zewnętrzne.

Używanie telefonu komórkowego w pobliżu lub w samochodzie może mieć również wpływ na jakość odbioru słuchanej stacji.

Odtwarzacz płyt CD

UWAGA

RADIO Z ZAKRESEM FAL (LW-MW-FM) I ODTWARZACZ CD - Typ A,B

RADIO Z ZAKRESEM FAL


 1. Przycisk wyłączania AUDIO OFF
 2.  Przycisk włączania i regulacji głośności AUDIO ON
 3.  Przycisk (SRC)wyboru funkcji
 4.  Przycisk (AF) częstotliwości alternatywnej
 5.  Przycisk (TA) wiadomości drogowych
 6.  Przycisk (FM AM) zmiany pasma fal radiowych LM,MW,FM
 7.  Przycisk (PTY) typowania profi lu programu
 8.  Przyciski ,

 1.  Przyciski ,

 1.  Przyciski ,

 1.  Przycisk ustawiania (SET)
 2.  Joystick
 3.  Przycisk wyjmowania płyt CD

RADIO Z ZAKRESEM FAL (LW - MW - FM) I ODTWARZACZ CD

Jest to radioodtwarzacz Cd z zakresem fal (długie - średnie - UKF), z możliwością sterowania zmieniarką CD (jeśli zastosowano).

System przeciwkradzieżowy

Aktywacja radia następuje poprzez przekręcenie kluczyka(z systemem NATS) w stacyjce do pozycji "Acc" lub "ON"(silnik uruchomiony).

System audio jest połączony z układem immobilisera chroniącym samochód przed kradzieżą i niemożliwe jest uruchomienie radioodbiornika w innym samochodzie.

OBSŁUGA RADIOODTWARZACZA

Włączanie

Uruchomienie radioodtwarzacza następuje poprzez przekręcenie kluczyka w stacyjce do pozycji "Acc" lub "ON" i naciśnięcie przycisku włączania AUDIO ON. Naciśnięcie przycisku AUDIO OFF powoduje wyłączenie systemu.

Regulacja głośności

Regulacja głośności odbywa się poprzez pokrętło regulacji głośności.

UWAGA Włączenie radioodbiornika przy maksymalnym poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Zapamiętanie ustawień

Istnieje możliwość zapamiętania indywidualnych ustawień użytkownika dla danego kluczyka z systemem NATS (maksimum 2 kluczyki).

Są to następujące ustawienia:

Przycisk wyboru funkcji (SRC)


Wciśnięcie przycisku (SRC) umożliwia przełączenie odbiornika w kolejności:

radio odtwarzacz płyt CD zmieniarka CD (jeśli zastosowano) radio

W przypadku braku płyty CD w magazynku wyświetli się napis o tym informujący.

Przycisk ustawiania

Przycisk ustawiania


Typ B (z systemem nawigacji satelitarnej): Wejście w menu Audio (jak na rysunku) następuje po przyciśnięciu przycisku SET i użyciu joysticka w kierunku góra-dół.

Napis Audio zostanie podświetlony, wybór potwierdzamy przyciskając ENTER.

Używając joysticka możliwe jest wówczas poruszanie w menu ustawień dźwięku (bas, sopran, balans prawo-lewo, balans przódtył, głośność) jak również innych ustawień (poziom głośności komunikatów drogowych, funkcji głośność-prędkość samochodu, częstotliwość alternatywna, programy regionalne).( patrz; dalej) Wybór potwierdzamy przyciskając ENTER.

Przycisk ustawiania


Powrót do pozycji bazowej ekranu następuje po przyciśnięciu przycisku BACK (poniżej joysticka) lub wciskając END (prawy górny róg ekranu) oraz potwierdzając ENTER.

Menu AUDIO SETTINGS

Menu AUDIO SETTINGS


Regulacja basów

Wciśnij na joysticku przycisk ,
aż do odszukania basów.

Wciskając na joysticku przycisk
zmniejsza się lub zwiększa się poziom basów.

Regulacja sopranów

Wciśnij na joysticku przycisk
do odszukania sopranów Wciskając na joysticku przycisk
zmniejsza się lub zwiększa się poziom sopranów

Regulacja balansu lewy-prawy

Wciśnij na joysticku przycisk
do odszukania balansu lewy-prawy Wciskając na joysticku przycisk
zmniejsza się lub zwiększa się poziom głośności lewego/prawego głośnika

Regulacja balansu przód-tył

Wciśnij na joysticku przycisk
do odszukania balansu przód-tył Wciskając na joysticku przycisk
zmniejsza się lub zwiększa się poziom głośności przednich/tylnych głośników.

Radioodtwarzacz można wyregulować w następującym zakresie:

Regulacja balansu przód-tył


Sygnał akustyczny (WŁĄCZ/WYŁĄCZ)

Jesli funkcja jest aktywna pojawia się sygnał akustyczny w chwili wciskania przycisków.

Wciśnij na joysticku przycisk aż do
odszukania funkcji.

Wciskając na joysticku przycisk dla
wyłączenia/ włączenia funkcji.

Wzmocnienie basów/sopranów (WŁĄCZ/ WYŁĄCZ)

Funkcja służy do uzyskania optymalnej jakości basów i sopranów na niskich poziomach głośności.

Wciśnij na joysticku przycisk aż do
odszukania funkcji.

Wciskając na joysticku przycisk dla
wyłączenia/włączenia funkcji.

OBSŁUGA RADIA

Przycisk zmiany pasma


Wciśnięcie przycisku FM/AM na krócej niż 2 sek.

powoduje zmianę pasma w następującej kolejności:

Przycisk zmiany pasma


Wciśnięcie przycisku FM/AM na dłużej niż 2 sekundy przy odbiorze stacji w zakresie FM automatycznie zaprogramuje 6 stacji, których sygnały są w danym miejscu najsilniej odbierane.

Radio jest na krótką chwilę wyciszane, a stacje zapamiętane pod przyciskami (1 do 6) w paśmie FM(AS).

Ręczne strojenie


Naciśnięcie przycisku powoduje zmianę odbieranej częstotliwości z krokiem 100 kHz dla pasma FM, 9 kHz dla pasma MW, 3 kHz dla pasma LW.

Naciśnięcie i przytrzymanie joysticka góra
lub dół spowoduje ciągłą zmianę
częstotliwości w górę lub w dół, aż do zwolnienia przycisku.

Automatyczne strojenie


Istnieją dwa poziomy czułości dla automatycznego strojenia; DX - możliwość wyszukania każdej nadającej stacji, LO - możliwość wyszukania tylko tych stacji, których sygnał jest najsilniej odbierany np. stacje lokalne.

do
Programowanie
stacji

Naciśnięcie przycisku (1 - 6) na dłużej niż 2 sek.

zaprogramuje aktualnie nadającą stację do pamięci. Możliwe jest zaprogramowanie po 6 stacji dla każdego zakresu fal (FM, FM-AS, MW, LW).

Naciśnięcie przycisku (1 - 6) w każdym paśmie na krócej niż 2 sek. włącza zaprogramowaną stację.

RADIOWY SYSTEM DANYCH (RDS) - opis działania

Jest to system umożliwiający stacjom nadawczym w paśmie emitowanie dodatkowych informacji tj. komunikatów drogowych, wiadomości lokalnych itp. równolegle z normalnym sygnałem ich programów.

UWAGA: W niektórych krajach system może nie działać.

Częstotliwość alternatywna (AF)

W funkcji AF dostępne są następujące operacje:

Funkcja automatycznego dostrajania

Funkcja AF sprawia, że odbiornik przełącza się automatycznie na częstotliwość dającą odbiór silniejszego sygnału tej samej stacji.

Funkcja ta umożliwia nieprzerwany odbiór tego samego programu podczas długodystansowej jazdy, bez potrzeby manualnego przestrajania stacji nadawczej.

Funkcja (PI) - identyfi kacja programu

Jeśli odbiór stacji nie jest dobry, wówczas następuje poszukiwanie częstotliwości alternatywnej o tych samych danych identyfi - kacyjnych PI (identyfi kacja profi lu programu).

W trakcie przestrajania radio jest na krótką chwilę wyciszane, na wyświetlaczu pojawia się napis " SEARCH PTY". Jeśli inna częstotliwość nie zostanie odnaleziona radio powraca do częstotliwości pierwotnej.

Funkcje RDS

Funkcja (PS) - wyświetlanie wskaźnika nazwy stacji nadawczej

Dostrojenie stacji nadawczej pasma FM emitującej sygnały serwisu RDS, powoduje wyświetlenie nazwy aktualnie odbieranej stacji.

Funkcja ogłoszeń alarmowych

Transmisja ogłoszeń alarmowych podczas odbioru programu radiowego automatycznie przełącza sprzęt na odbiór ogłoszenia alarmowego, a na wyświetlaczu pojawia się napis "PTY 31 ALARM". Po zakończeniu odbiornik przełączy się do pierwotnego programu.

Funkcja programu regionalnego (REG)

Funkcja jest aktywna w paśmie FM i umożliwia stały odbiór wybranego programu regionalnego, bez potrzeby przełączania na inną stację regionalną.

Naciśnij przycisk SETTING, wybierz podmenu AUDIO i naciśnij joystick w dół
Potwierdź tryb pracy REG naciskając ENTER, dioda sygnalizacyjna REG zacznie świecić na zielono.

Wyłączenie funkcji "REG" może spowodować przełączenie na inną, regionalną stację nadawczą tej samej sieci.

Funkcja komunikatów drogowych (TA)

Funkcja jest aktywna w paśmie FM oraz podczas odtwarzania płyt CD.

Odbiór komunikatów o ruchu drogowym

W czasie odbierania komunikatów drogowych (funkcja TA aktywna) następuje automatyczne zwiększenie głośności do poziomu uprzednio ustawionego, na wyświetlaczu pojawia się symbol TRAFFIC INFO. Po zakończeniu transmisji sprzęt powróci do ostatnio wybranego źródła odbioru. Jeśli aktualnie odbierana stacja nadawcza korzysta z transmisji komunikatów drogowych oferowanych przez inne stacje tej samej sieci, wówczas na wyświetlaczu pojawi się dodatkowo symbol "EON". Wciśnięcie przycisku TA podczas odbioru informacji drogowych spowoduje zawieszenie tej funkcji.

Wyszukiwanie komunikatów drogowych

Wciśnięcie przycisku na joysticku
pozwala na automatyczne dostrojenie pasma transmitującego komunikaty drogowe, podczas odbioru programów z innych źródeł.

Jeśli nie zostanie odnaleziona żadna stacja nadająca program drogowy, sprzęt powróci do ostatnio wybranego źródła odbioru.

Poziom głośności komunikatów drogowych

Poziom głośności dla komunikatów drogowych można uprzednio zaprogramować, w momencie rozpoczęcia transmisji nastawiony poziom głośności zostanie automatycznie doregulowany.

Regulacja poziomu głośności (patrz: menu ustawień) .

Funkcja typowania profi lu
programu

UWAGA: Funkcja nie jest aktywna w paśmie LW,MW.

Funkcja nieaktywna (PTY OFF):

UWAGA: W niektórych krajach funkcja typowania profi lu programu może nie działać.

Wciśnięcie przycisku PTY na krócej niż 2 sek.

podczas odbioru transmisji w paśmie FM wyświetli nazwę profi lu programu uprzednio wybranego oraz uaktywni menu wyboru profi lu programu.

Wciśnięcie przycisku PTY na dłużej niż 2 sek.

podczas odbioru transmisji w paśmie FM wyświetli nazwę profi lu programu aktualnie nadawanego.

Funkcja aktywna (PTY ON), świeci się dioda sygnalizacyjna PTY: Wciśnięcie przycisku PTY na dłużej niż 2 sekundy uaktywni menu wyboru profi lu programu.

1. Wybór profi lu programu

Wybór profi lu programu następuje przez wciśnięcie przycisków ręcznego strojenia . Nowo wybrany profi l programu oraz
częstotliwość są wyświetlane po 5 sekundach.

Wciśnięcie i przytrzymanie przycisków ręcznego strojenia ( lub ( spowoduje przemieszczanie się po menu wyboru, aż do odpuszczenia przycisku.

Naciśnij joystick .


Powrót do pozycji bazowej ekranu następuje po przyciśnięciu przycisku BACK (poniżej joysticka) lub wciskając END (prawy górny róg ekranu) oraz potwierdzając ENTER.

Wybór profi lu programu jest również możliwy poprzez naciśnięcie przycisku wyboru programu (1 do 6).

Po wybraniu odpowiedniego profi lu programu (nazwa na wyświetlaczu), istnieje możliwość jego zmiany poprzez wciśnięcie przez ponad 2 sek. jeden z przycisków wyboru zaprogramowanych stacji (1-6).

Istnieje możliwość wyboru programu o następującym profi lu:

Wybór profi lu programu


 1. Wiadomości
 2. Sprawy bieżące
 3. Informacje
 4. Sport
 5. Oświata
 6. Słuchowiska
 7. Kultura
 8. Nauka
 9. Muzyka rozrywkowa
 10. Muzyka POP
 11. Muzyka rockowa
 12. Muzyka środka
 13. Muzyka lekka
 14. Muzyka klasyczna
 15. Inne rodzaje muzyki
 16. Informacje o pogodzie
 17. Informacje fi nansowe
 18. Programy dla dzieci
 19. Sprawy społeczne
 20. Religia
 21. Telefon
 22. Informacje podróżnicze
 23. Hobby
 24. Muzyka jazzowa
 25. Muzyka country
 26. Muzyka źródeł
 27. Stare przeboje
 28. Muzyka folk
 29. Dokument

2. Wyszukiwanie wybranego profi lu programu

Funkcja ta umożliwia automatyczne dostrojenie radia do odbioru stacji nadającej profi l programu, który wcześniej wybieramy. Należy więc wybrać profi l programu, a następnie przyciskami uruchomić wyszukiwanie
stacji nadającej ten typ programu. Na wyświetlaczu będą się przemiennie pojawiać napis PTY SEARCH i nazwa typu szukanego programu.

3. Funkcja PTY

4. Zawieszenie nadawania komunikatów PTY

Automatyczne przestrojenie

Przełączenie z odtwarzacza płyt CD na radio uaktywni ostatnio nadawaną stację. Jeśli uprzednio nastawiona stacja nie transmituje serwisu RDS/EON to odbiornik zaprogramuje taką w następujących przypadkach:

Menu ustawień systemu AUDIO

Możliwe jest ustawienie poziomu głośności komunikatów drogowych, głośności wyjściowej, funkcji głośność-prędkość samochodu.

Wejście w menu Audio (jak na rysunku) następuje po przyciśnięciu przycisku SETTING i użyciu joysticka w kierunku góra-dół .


Napis Audio zostanie podświetlony, wybór potwierdzamy przyciskając ENTER.

Regulacja parametrów głośności: wyjściowej, komunikatów drogowych, funkcji głośność- prędkość odbywa się przy użyciu przycisków joysticku .


Powrót do pozycji bazowej ekranu następuje po przyciśnięciu przycisku BACK (poniżej joysticka) lub wciskając END (prawy górny róg ekranu) oraz potwierdzając ENTER.

TA VOL - ON VOL - SPEED VOL

TA VOL - poziom głośności komunikatów drogowych.

ON VOL - poziom głośności w chwili włączania systemu audio.

SPEED VOL - poziom głośności w funkcji prędkości.

Regulacja głośności odbywa się przy użyciu przycisków lub
.


Ustawienia zostaną zapamiętane po wciśnięciu przycisku wyłączania OFF.

ODTWARZACZ PŁYT CD

Przełącz kluczyk w stacyjce do pozycji Acc lub ON, a następnie włącz odbiornik.

Włóż płytę do szczeliny, tak aby etykieta płyty była u góry.

Zostanie ona automatycznie załadowana i rozpocznie się odtwarzanie.

UWAGA

(,
) Utwór następny/poprzedni


Naciśnięcie przycisku spowoduje
rozpoczęcie odtwarzania następnego utworu.

Naciśnięcie przycisku spowoduje
ponowne rozpoczęcie odtwarzania aktualnego utworu.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
lub
przez ponad 2 sekundy spowoduje szybkie przewijanie płyty do przodu/do tyłu, aż do zwolnienia przycisku.

Tryb pracy odtwarzacza CD

Naciśnij przycisk , aby wejść w
menu: Normal Track Repeat
Disc Random

Normal.

Wyjmowanie płyty


Po wciśnięciu przycisku wyjmowania płyty, wysunie się ona automatycznie z kieszeni.

Aktywacja radia następuje poprzez przekręcenie kluczyka w stacyjce do pozycji "Acc" lub "ON"(silnik uruchomiony).

Na jakość odbioru ma wpływ odległość od budynków, gór, mostów a także odległość od nadajnika i jego moc oraz inne czynniki zewnętrzne.

Używanie telefonu komórkowego w pobliżu lub w samochodzie może mieć również wpływ na jakość odbioru słuchanej stacji.

Odtwarzacz kasetowy

UWAGA

RADIOODTWARZACZ KASETOWY Z ZAKRESEM FAL (LW-MW-FM) - typ A,B TYP B (system nawigacji satelitarnej)

RADIOODTWARZACZ KASETOWY Z ZAKRESEM FAL


 1. Przycisk wyłączania AUDIO OFF
 2. Przycisk włączania i regulacji głośności AUDIO ON
 3.  Przycisk (SRC)wyboru funkcji.
 4.  Przycisk (AF) częstotliwości alternatywnej
 5.  Przycisk (TA) wiadomości drogowych
 6.  Przycisk (FM AM) zmiany pasma fal radiowych LM, MW, FM
 7.  Przycisk (PTY) typowania profi lu programu
 8.  Przyciski ,

 1.  Przyciski ,

 1.  Przyciski ,

 1.  Przycisk systemu DOLBY
 2.  Przycisk SET
 3.  Joystick
 4.  Przycisk wyjmowania kasety

RADIOODTWARZACZ KASETOWY Z ZAKRESEM FAL (LW - MW - FM)

Jest to radioodtwarzacz kasetowy z zakresem fal (długie - średnie - UKF), z możliwością sterowania zmieniarką CD (jeśli zastosowano).

System przeciwkradzieżowy

Aktywacja radia następuje poprzez przekręcenie kluczyka(z systemem NATS) w stacyjce do pozycji "Acc" lub "ON"(silnik uruchomiony).

System audio jest połączony z układem immobilisera chroniącym samochód przed kradzieżą i niemożliwe jest uruchomienie radioodbiornika w innym samochodzie.

OBSŁUGA RADIOODTWARZACZA

Włączanie

Uruchomienie radioodtwarzacza następuje poprzez przekręcenie kluczyka w stacyjce do pozycji "Acc" lub "ON" i naciśnięcie przycisku włączania AUDIO ON. Naciśnięcie przycisku AUDIO OFF powoduje wyłączenie systemu.

Regulacja głośności

Regulacja głośności odbywa się poprzez pokrętło regulacji głośności.

UWAGA Włączenie radioodbiornika przy maksymalnym poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Zapamiętanie ustawień

Istnieje możliwość zapamiętania indywidualnych ustawień użytkownika dla danego kluczyka z systemem NATS (maksimum 2 kluczyki).

Są to następujące ustawienia:

Przycisk wyboru funkcji


Wciśnięcie przycisku (SRC) umożliwia przełączenie odbiornika w kolejności: radio-odtwarzacz kasetowy-zmieniarka CD (jeśli zastosowano) - radio.

W przypadku braku płyty CD w magazynku wyświetli się napis o tym informujący.

Przycisk ustawiania

Przycisk ustawiania


Typ B (z systemem nawigacji satelitarnej): Wejście w menu Audio (jak na rysunku) następuje po przyciśnięciu przycisku SET i użyciu joysticka w kierunku góra-dół.

Napis Audio zostanie podświetlony, wybór potwierdzamy przyciskając ENTER.

Używając joysticka możliwe jest wówczas poruszanie w menu ustawień dźwięku (bas, sopran, balans prawo-lewo, balans przódtył, głośność) jak również innych ustawień (poziom głośności komunikatów drogowych, funkcji głośność-prędkość samochodu, częstotliwość alternatywna, programy regionalne).( patrz; dalej) Wybór potwierdzamy przyciskając ENTER.

Przycisk ustawiania


Powrót do pozycji bazowej ekranu następuje po przyciśnięciu przycisku BACK (poniżej joysticka) lub wciskając END (prawy górny róg ekranu) oraz potwierdzając ENTER.

Menu AUDIO SETTINGS

Menu AUDIO SETTINGS


Regulacja basów

Wciśnij na joysticku przycisk ,
aż do odszukania basów.

Wciskając na joysticku przycisk
zmniejsza się lub zwiększa się poziom basów.

Regulacja sopranów

Wciśnij na joysticku przycisk
do odszukania sopranów Wciskając na joysticku przycisk
zmniejsza się lub zwiększa się poziom sopranów

Regulacja balansu lewy-prawy

Wciśnij na joysticku przycisk
do odszukania balansu lewy-prawy Wciskając na joysticku przycisk
zmniejsza się lub zwiększa się poziom głośności lewego/prawego głośnika

Regulacja balansu przód-tył

Wciśnij na joysticku przycisk
do odszukania balansu przód-tył Wciskając na joysticku przycisk
zmniejsza się lub zwiększa się poziom głośności przednich/tylnych głośników.

Radioodtwarzacz można wyregulować w następującym zakresie:

Regulacja balansu przód-tył


Sygnał akustyczny (WŁĄCZ/WYŁĄCZ)

Jesli funkcja jest aktywna pojawia się sygnał akustyczny w chwili wciskania przycisków.

Wciśnij na joysticku przycisk
do odszukania funkcji.

Wciskając na joysticku przycisk
dla wyłączenia/ włączenia funkcji.

Wzmocnienie basów/sopranów (WŁĄCZ/ WYŁĄCZ)

Funkcja służy do uzyskania optymalnej jakości basów i sopranów na niskich poziomach głośności.

Wciśnij na joysticku przycisk
aż do odszukania funkcji.

Wciskając na joysticku przycisk
dla wyłączenia/włączenia funkcji.

OBSŁUGA RADIA

Przycisk zmiany pasma


Wciśnięcie przycisku FM/AM na krócej niż 2 sek.

powoduje zmianę pasma w następującej kolejności:

Przycisk zmiany pasma


Wciśnięcie przycisku FM/AM na dłużej niż 2 sekundy przy odbiorze stacji w zakresie FM automatycznie zaprogramuje 6 stacji, których sygnały są w danym miejscu najsilniej odbierane.

Radio jest na krótką chwilę wyciszane, a stacje zapamiętane pod przyciskami (1 do 6) w paśmie FM (AS).

Ręczne strojenie


Naciśnięcie przycisku powoduje zmianę odbieranej częstotliwości z krokiem 100 kHz dla pasma FM, 9 kHz dla pasma MW, 3 kHz dla pasma LW.

Naciśnięcie i przytrzymanie joysticka góra
lub dół spowoduje ciągłą zmianę
częstotliwości w górę lub w dół, aż do zwolnienia przycisku.

Automatyczne strojenie


Istnieją dwa poziomy czułości dla automatycznego strojenia; DX - możliwość wyszukania każdej nadającej stacji, LO - możliwość wyszukania tylko tych stacji, których sygnał jest najsilniej odbierany np. stacje lokalne.

do
Programowanie
stacji

Naciśnięcie przycisku (1 - 6) na dłużej niż 2 sek.

zaprogramuje aktualnie nadającą stację do pamięci. Możliwe jest zaprogramowanie po 6 stacji dla każdego zakresu fal (FM, FM-AS, MW, LW).

Naciśnięcie przycisku (1 - 6) w każdym paśmie na krócej niż 2 sek. włącza zaprogramowaną stację.

RADIOWY SYSTEM DANYCH (RDS) - opis działania

Jest to system umożliwiający stacjom nadawczym w paśmie emitowanie dodatkowych informacji tj. komunikatów drogowych, wiadomości lokalnych itp. równolegle z normalnym sygnałem ich programów.

UWAGA: W niektórych krajach system może nie działać.

Częstotliwość alternatywna (AF)

W funkcji AF dostępne są następujące operacje:

Funkcja automatycznego dostrajania

Funkcja AF sprawia, że odbiornik przełącza się automatycznie na częstotliwość dającą odbiór silniejszego sygnału tej samej stacji.

Funkcja ta umożliwia nieprzerwany odbiór tego samego programu podczas długodystansowej jazdy, bez potrzeby manualnego przestrajania stacji nadawczej.

Funkcja (PI) - identyfi kacja programu

Jeśli odbiór stacji nie jest dobry, wówczas następuje poszukiwanie częstotliwości alternatywnej o tych samych danych identyfi - kacyjnych PI (identyfi kacja profi lu programu).

W trakcie przestrajania radio jest na krótką chwilę wyciszane, na wyświetlaczu pojawia się napis " SEARCH PTY". Jeśli inna częstotliwość nie zostanie odnaleziona radio powraca do częstotliwości pierwotnej.

Funkcje RDS

Funkcja (PS) - wyświetlanie wskaźnika nazwy stacji nadawczej

Dostrojenie stacji nadawczej pasma FM emitującej sygnały serwisu RDS, powoduje wyświetlenie nazwy aktualnie odbieranej stacji.

Funkcja ogłoszeń alarmowych

Transmisja ogłoszeń alarmowych podczas odbioru programu radiowego automatycznie przełącza sprzęt na odbiór ogłoszenia alarmowego, a na wyświetlaczu pojawia się napis "PTY 31 ALARM". Po zakończeniu odbiornik przełączy się do pierwotnego programu.

Funkcja programu regionalnego (REG)

Funkcja jest aktywna w paśmie FM i umożliwia stały odbiór wybranego programu regionalnego, bez potrzeby przełączania na inną stację regionalną.

Naciśnij przycisk SETTING, wybierz podmenu AUDIO i naciśnij joystick w dół
Potwierdź tryb pracy REG naciskając ENTER, dioda sygnalizacyjna REG zacznie świecić na zielono.

Wyłączenie funkcji "REG" może spowodować przełączenie na inną, regionalną stację nadawczą tej samej sieci.

Funkcja komunikatów drogowych (TA)

Funkcja jest aktywna w paśmie FM oraz podczas odtwarzania płyt CD.

Odbiór komunikatów o ruchu drogowym

W czasie odbierania komunikatów drogowych (funkcja TA aktywna) następuje automatyczne zwiększenie głośności do poziomu uprzednio ustawionego, na wyświetlaczu pojawia się symbol TRAFFIC INFO. Po zakończeniu transmisji sprzęt powróci do ostatnio wybranego źródła odbioru. Jeśli aktualnie odbierana stacja nadawcza korzysta z transmisji komunikatów drogowych oferowanych przez inne stacje tej samej sieci, wówczas na wyświetlaczu pojawi się dodatkowo symbol "EON". Wciśnięcie przycisku TA podczas odbioru informacji drogowych spowoduje zawieszenie tej funkcji.

Wyszukiwanie komunikatów drogowych

Wciśnięcie przycisku na joysticku pozwala
na automatyczne dostrojenie pasma transmitującego komunikaty drogowe, podczas odbioru programów z innych źródeł.

Jeśli nie zostanie odnaleziona żadna stacja nadająca program drogowy, sprzęt powróci do ostatnio wybranego źródła odbioru.

Poziom głośności komunikatów drogowych

Poziom głośności dla komunikatów drogowych można uprzednio zaprogramować, w momencie rozpoczęcia transmisji nastawiony poziom głośności zostanie automatycznie doregulowany.

Regulacja poziomu głośności (patrz: menu ustawień) .

Funkcja typowania profi lu
programu

UWAGA: Funkcja nie jest aktywna w paśmie LW,MW.

Funkcja nieaktywna (PTY OFF):

UWAGA: W niektórych krajach funkcja typowania profi lu programu może nie działać.

Wciśnięcie przycisku PTY na krócej niż 2 sek.

podczas odbioru transmisji w paśmie FM wyświetli nazwę profi lu programu uprzednio wybranego oraz uaktywni menu wyboru profi lu programu.

Wciśnięcie przycisku PTY na dłużej niż 2 sek.

podczas odbioru transmisji w paśmie FM wyświetli nazwę profi lu programu aktualnie nadawanego.

Funkcja aktywna (PTY ON), świeci się dioda sygnalizacyjna PTY: Wciśnięcie przycisku PTY na dłużej niż 2 sekundy uaktywni menu wyboru profi lu programu.

1. Wybór profi lu programu

Wybór profi lu programu następuje przez wciśnięcie przycisków ręcznego strojenia . Nowo wybrany profi l programu
oraz częstotliwość są wyświetlane po 5 sekundach.

Wciśnięcie i przytrzymanie przycisków ręcznego strojenia ( lub ( spowoduje przemieszczanie się po menu wyboru, aż do odpuszczenia przycisku.

Naciśnij joystick .


Powrót do pozycji bazowej ekranu następuje po przyciśnięciu przycisku BACK (poniżej joysticka) lub wciskając END (prawy górny róg ekranu) oraz potwierdzając ENTER.

Wybór profi lu programu jest również możliwy poprzez naciśnięcie przycisku wyboru programu (1 do 6).

Po wybraniu odpowiedniego profi lu programu (nazwa na wyświetlaczu), istnieje możliwość jego zmiany poprzez wciśnięcie przez ponad 2 sek. jeden z przycisków wyboru zaprogramowanych stacji (1-6).

Istnieje możliwość wyboru programu o następującym profi lu:

Wybór profi lu programu


 1. Wiadomości
 2. Sprawy bieżące
 3. Informacje
 4. Sport
 5. Oświata
 6. Słuchowiska
 7. Kultura
 8. Nauka
 9. Muzyka rozrywkowa
 10. Muzyka POP
 11. Muzyka rockowa
 12. Muzyka środka
 13. Muzyka lekka
 14. Muzyka klasyczna
 15. Inne rodzaje muzyki
 16. Informacje o pogodzie
 17. Informacje fi nansowe
 18. Programy dla dzieci
 19. Sprawy społeczne
 20. Religia
 21. Telefon
 22. Informacje podróżnicze
 23. Hobby
 24. Muzyka jazzowa
 25. Muzyka country
 26. Muzyka źródeł
 27. Stare przeboje
 28. Muzyka folk
 29. Dokument

2. Wyszukiwanie wybranego profi lu programu

Funkcja ta umożliwia automatyczne dostrojenie radia do odbioru stacji nadającej profi l programu, który wcześniej wybieramy. Należy więc wybrać profil programu, a następnie przyciskami uruchomić wyszukiwanie
stacji nadającej ten typ programu. Na wyświetlaczu będą się przemiennie pojawiać napis PTY SEARCH i nazwa typu szukanego programu.

3. Funkcja PTY

4. Zawieszenie nadawania komunikatów PTY

Automatyczne przestrojenie

Przełączenie z odtwarzacza płyt CD na radio uaktywni ostatnio nadawaną stację. Jeśli uprzednio nastawiona stacja nie transmituje serwisu RDS/EON to odbiornik zaprogramuje taką w następujących przypadkach:

Menu ustawień systemu AUDIO

Możliwe jest ustawienie poziomu głośności komunikatów drogowych, głośności wyjściowej, funkcji głośność-prędkość samochodu.

Wejście w menu Audio (jak na rysunku) następuje po przyciśnięciu przycisku SETTING i użyciu joysticka w kierunku góra-dół .


Napis Audio zostanie podświetlony, wybór potwierdzamy przyciskając ENTER.

Regulacja parametrów głośności: wyjściowej, komunikatów drogowych, funkcji głośność- prędkość odbywa się przy użyciu przycisków joysticku .


Powrót do pozycji bazowej ekranu następuje po przyciśnięciu przycisku BACK (poniżej joysticka) lub wciskając END (prawy górny róg ekranu) oraz potwierdzając ENTER.

TA VOL - ON VOL - SPEED VOL

TA VOL - poziom głośności komunikatów drogowych.

ON VOL - poziom głośności w chwili włączania systemu audio.

SPEED VOL - poziom głośności w funkcji prędkości.

Regulacja głośności odbywa się przy użyciu przycisków lub
.


Ustawienia zostaną zapamiętane po wciśnięciu przycisku wyłączania OFF.

DZIAŁANIE ODTWARZACZA KASETOWEGO

Przekręć kluczyk w stacyjce do pozycji Acc lub ON, a następnie włóż do kieszeni odtwarzacza poziomo kasetę skierowaną odsłonietą stroną na prawo. Kaseta zostanie wciągnięta i rozpocznie się odtwarzanie

UWAGA Wkładanie kasety w kieszeń z użyciem siły może spowodować uszkodzenie odtwarzacza.

Wyjmowanie kasety


Po wciśnięciu przycisku wyjmowania kasety , wysunie się ona automatycznie z
kieszeni.

Szybkie przewijanie do
przodu (FF) / do tyłu (REW)

 1.  Nacisnąć przycisk
  dla przewijania do przodu.
 2.  Nacisnąć przycisk
  dla przewijania do tyłu.

  Zatrzymanie przewijania następuje poprzez ponowne naciśnięcie przycisku
  lub .


Przycisk zmiany kierunku
odtwarzania

Zmiana kierunku odtwarzania następuje po przyciśnięciu przycisku .


Kierunek jest pokazywany na wyświetlaczu.

Wciśnięcie przycisku podczas
przewijania spowoduje ponowne odtwarzanie.

Automatyczne przeszu
kiwanie kasety (APS)

APS-FF

Każdorazowe naciśnięcie przycisku rozpocznie
odtwarzanie następnego/kolejnego utworu od 1 do 9.

Każdorazowe naciśnięcie przycisku
rozpocznie odtwarzanie poprzedniego utworu od 9 do 1.

Naciśnięcie przycisku przy
odtwarzaniu 1 utworu anuluje program APS-FF.

APS-REW

Każdorazowe naciśnięcie przycisku rozpocznie
odtwarzanie następnego/kolejnego utworu od 1 do 9.

Każdorazowe naciśnięcie przycisku
rozpocznie odtwarzanie poprzedniego utworu od 9 do 1.

Naciśnięcie przycisku przy
odtwarzaniu 1 utworu anuluje program APS-REW.

System tłumienia szumów
Dolby NR

By włączyć działanie systemu nacisnąć na dłużej niż 2 sekundy przycisk.

By system wyłączyć ponownie nacisnąć przycisk.

ZMIENIARKA PŁYT CD (jeśli zastosowano)

ZMIENIARKA PŁYT CD


Przełącz kluczyk w stacyjce do pozycji Acc lub ON, a następnie włącz odbiornik.

Za pomocą przycisku (SRC) wybierz zmieniarkę płyt CD.

Rozpocznie się automatyczne odtwarzanie pierwszego utworu z pierwszej płyty.

Na wyświetlaczu pojawi się numer płyty, potem utworu.

Jeśli nie ma załadowanych płyt na wyświetlaczu pojawi się stosowny napis.

Pamięć ostatniej pozycji

Funkcja ta umożliwia zapamiętanie numeru płyty i miejsca w którym przerwano odtwarzanie.

Przy ponownym uruchomieniu urządzenia nastąpi odsłuch od zapamiętanego miejsca.

Płyta CD
następna/poprzednia

Naciśnięcie przycisku spowoduje
rozpoczęcie odtwarzania pierwszego utworu z następnej płyty.

Naciśnięcie przycisku spowoduje
rozpoczęcie odtwarzania pierwszego utworu z poprzedniej płyty.

Utwór
następny/poprzedni

Naciśnięcie przycisku spowoduje
rozpoczęcie odtwarzania następnego utworu.

Naciśnięcie przycisku spowoduje
ponowne rozpoczęcie odtwarzania aktualnego utworu.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku lub

przez ponad 2 sekundy spowoduje szybkie przewijanie płyty do przodu/do tyłu, aż do zwolnienia przycisku.

Wybór losowo płyty (RPT)

Naciśnij przycisk , aby wejść w
menu: Normal 1 DISC RANDOM (wybór
utworów z płyty w sposób losowy) ALL DISC
REPEAT (powtarzanie wszystkich utworów z każdej płyty) 1 DISC REPEAT (powtarzanie
utworów z aktualnie odtwarzanej płyty) 1 TRACK REPEAT (powtarzanie
określonego utworu z aktualnie odtwarzanej płyty) ALL DISC RANDOM (wybór
płyty w sposób losowy) NORMAL


ZMIENIACZ PŁYT CD (jeśli zastosowano)

ZMIENIACZ PŁYT CD


Zmieniacz płyt CD znajduje się pod przednim siedzeniem pasażera W jego magazynku można zmieścić 6 płyt CD.

By dostać się do zmieniacza płyt należy najpierw otworzyć pokrywę w sposób przedstawiony na rysunku.

UWAGA Pokrywa powinna być zawsze zamknięta, by chronić zmieniacz płyt przed uszkodzeniem przez przewożone w bagażniku przedmioty.

WKŁADANIE MAGAZYNKA DO ZMIENIACZA PŁYT CD

 1.  Otworzyć zmieniacz płyt CD przesuwając pokrywę, aż do zatrzaśnięcia.
 2.  Ostrożnie włożyć magazynek do wnętrza zmieniacza płyt.
 3.  Zasunąć pokrywę.

Zmieniacz płyt jest gotowy do pracy.

WYJMOWANIE MAGAZYNKA ZE ZMIENIACZA PŁYT CD

 1.  Otworzyć zmieniacz płyt CD przesuwając pokrywę, aż do zatrzaśnięcia.
 2.  Nacisnąć klawisz wyjmowania i wyjąć magazynek ze zmieniacza.
 3.  Zasunąć pokrywę.

UWAGA: Nie umieszczać i nie pozostawiać magazynku płyt CD w miejscach narażonych na występowanie wysokiej temperatury np. nasłonecznionych lub blisko grzejników. Nadmierne ogrzanie może uszkodzić zar&oa

Nawiewki

Otwieranie, zamykanie i regulacja kierunku nawiewu. : Ten symbol wskazuje pozycję, w której nawiew jest zamknięty. : Ten symbol wskazuje pozycję, w kt& ...

Uruchamianie i prowadzenie samochodu

...

Zobacz tez:

Ekran "Ustawienia telefonu"
Przejść do ekranu "Ustawienia telefonu": Przycisk "MENU"  "Konfiguracja" "Telefon" Rejestrowanie i połączenie urządzenia Bluetooth Dostosowanie głośności połączenia. Zmiana ustawień listy kontaktów/ historii poł&# ...

Gniazdo elektryczne 12 V (opcja)
Gniazdo elektryczne 12 V może zasilać róż ne urządzenia na przykład:  pompkę powietrza, chłodziarkę turystyczną, lampę, czajnik elektryczny, odkurzacz, itp. UWAGA  Gniazdo to nie jest przewidziane do wsp&oacut ...

Radioodtwarzacz
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Odnośnie do informacji dotyczących funkcjonowania radia z odtwarzaczem Compact Disc/Compact Disc MP3 (dla wersji/ rynków, gdzie przewidziano), patrz Uzupełnienie załączone do niniejszej Instrukcji obsługi. PRZ ...

Categorie