Nissan Almera Tino: Poduszka powietrzna

Nissan Almera Tino –> Przygotowanie do jazdy –> Poduszka powietrzna

System poduszki powietrznej ma na celu ograniczenie skutków sił, od dzia ły wu ją cych na kierowcę i pasażera przedniego fotela, podczas czołowego zderzenia. Poduszka powietrzna została za pro jek to wa na jako urządzenie uzupełniające, a nie za stę pu ją ce, podstawową ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa. Dla te go jadąc sa mo cho dem należy zawsze mieć prawidłowo za pię te pasy bez pie czeń stwa.

System sterowania poduszką po wietrzną jest uruchomiony tylko wte dy gdy klu czyk w stacyjce jest w po zy cji "ON" lub "START".

OSTRZEŻENIE Przednia poduszka powietrzna nie zo sta nie napełniona podczas zderzeń bocz nych, najechania w tył pojazdu, wy wrot ki, i przy małych prędkościach także pod czas zderzeń czołowych. Dlate go należy zawsze mieć pra wi dło wo zapięte pasy bezpieczeństwa, by ograni czyć ryzyko skutków ewen tu al ne go wypadku.

Poduszka powietrzna


Poduszka powietrzna


OSTRZEŻENIE Pasy bezpieczeństwa i poduszki są najbar dziej skuteczne, kiedy sie dzisz głę boko w fotelu , którego oparcie jest mało po chy lo ne. Poduszka napełnia się z dużą siłą, jeśli nie będziesz za pię ty pasami, będziesz siedział zbyt blisko poduszki lub w innej dziwnej pozycji, to w przy pad ku kolizji, zo sta niesz narażony na ska le czenie na peł nia ją cą się poduszką.

OSTRZEŻENIE

Poduszka powietrzna


OSTRZEŻENIE (Dotyczy modeli z poduszkami bocznymi)

Poduszka powietrzna


Poduszka powietrzna


Poduszka powietrzna


Poduszka powietrzna kierowcy jest umieszczo na w kierownicy, poduszka po wietrz na pasażera jest zamontowana po wy żej schow ka podręcznego. System po du szek po wietrz nych został za pro jek to wa ny tak by napełnił się podczas nie bez piecz nych zderzeń czo ło wych, ale na peł nie niu może ulec także przy innego ro dza ju wypadkach, kiedy wystąpiły siły po dob ne do zderzenia czołowego. Po dusz ki po wietrz ne boczne są za mon to wa ne w bo kach przednich oparć siedzeń i ulegają napełnieniu podczas niebez piecz nych zde rzeń bocznych. Na peł nie niu po du szek to wa rzy szy głośny hałas, po którym wy dzie la się dym. Dym ten nie jest trujący i nie świadczy o pożarze. Wdychanie tego dymu może po wo do wać kaszel. Po dusz ka po wietrzna w po łą cze niu z zapiętymi pasami bez pieczeń stwa, chroni twarz i klatkę pier sio wą przed skut ka mi zde rze nia Kierowca i pasażer powinni siedzieć w po zy cji wyprostowanej, zapięci po praw nie pa sa mi w możliwie dużej odległości od kie row ni cy i deski rozdzielczej.

Siła na peł nia ją cej się poduszki może być groźna dla sie dzą cych zbyt blisko niej. Na tych miast po zde rze niu poduszka opróż nia się.

System sterowania poduszką po wietrz na jest uruchamiany kiedy kluczyk w sta cyj ce znaj du je się w pozycji "ON" lub "START".

Poduszka powietrzna


OSTRZEŻENIE

Zagłówki

Nastaw zagłówki tak , żeby szczyt za głów ka wypadał na szczycie uszu. Zagłówki podnosi się ciągnąc je do g&oacut ...

System napinaczy pasów bezpieczeństwa

System napinaczy pasów bez pie czeń stwa przednich miejsc jest uruchamiany wraz z poduszką powietrzną. Od dzia ły wu jąc na mechanizm zwijania ta ...

Zobacz tez:

Wyświetlacz
Wykrycie przeszkody przez czujniki obrazowane jest w odpowiedni sposób na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w zależności od położenia i odległości do przeszkody. Wersje z wyświetlaczem kolorowym Wyświetlacz wielofunkcyjny Wersje z wyświetl ...

Umiejscowienie awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia, podnośnika i narzędzi
Zaczep holowniczy Awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia Podnośnik* Klucz do nakrętek kół Korba podnośnika *: Instrukcja użycia podnośnika Elementy awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia Butelka Manometr Wyłącznik s ...

Kontrolki kierunkowskazów/świateł awaryjnych
Kontrolki kierunkowskazów/świateł awaryjnych sygnalizują stan zewnętrznych kierunkowskazów lub świateł awaryjnych. Jeśli zielone strzałki nie migają przy sygnalizacji skrętu lub po wciśnięciu przycisku świateł ...

Categorie