Peugeot 301: Audio

Peugeot 301 –> Audio i telematyka –> Radioodtwarzacz / Bluetooth –> Audio

Radio

Wybór stacji radiowej

Otoczenie zewnętrzne (wzgórze, budynek, tunel, parking, podziemie...) może blokować odbiór, także w trybie śledzenia RDS.

Zjawisko to jest normalne w przypadku propagacji fal radiowych i w żadnym wypadku nie jest oznaką uszkodzenia radioodtwarzacza.

Nacisnąć kilka razy SRC/TEL i wybrać radio.
Nacisnąć BAND, aby wybrać zakres fal.
Nacisnąć LIST, aby wyświetlić listę dostępnych stacji w porządku alfabetycznym.
  Wybrać żądaną stację radiową za pomocą pokrętła, a następnie zatwierdzić, naciskając na nie.
  Naciśnięcie umożliwia przejście do następnej litery (np. A, B, D, F, G, J, K...) albo do poprzedniej.
Nacisnąć i przytrzymać LIST, aby utworzyć albo zaktualizować listę stacji, odbiór audio zostaje chwilowo przerwany.

RDS

RDS, jeżeli zostanie wyświetlony, umożliwia nieprzerwane słuchanie tej samej stacji dzięki śledzeniu częstotliwości.

W pewnych warunkach śledzenie stacji RDS jest niemożliwe na całym obszarze kraju, ponieważ stacje radiowe nie pokrywają 100% terytorium. Z tego względu na niektórych odcinkach może następować zanik sygnału.

1

Gdy na ekranie wyświetlone jest radio, wcisnąć pokrętło, aby wyświetlić menu kontekstowe.

2

Wybrać "RDS" i zatwierdzić, aby zapamiętać.

Na ekranie wyświetla się "RDS".

Słuchanie komunikatów TA

Funkcja TA (Traffic
Announcement) powoduje priorytetowy odsłuch komunikatów ostrzegawczych TA. Aby móc działać, funkcja ta wymaga prawidłowego odbioru stacji radiowej nadającej tego typu komunikaty. Z chwilą emisji informacji odsłuch z aktualnego źródła (Radio, CD, USB...) zostaje automatycznie przerwany, aby przekazać komunikat TA. Normalny odsłuch źródła zostaje wznowiony po zakończeniu nadawania komunikatu.1

Nacisnąć TA, aby włączyć lub wyłączyć otrzymywanie komunikatów drogowych.

Wyświetlanie informacji tekstowych (TEXT)

Informacje tekstowe (text) są
informacjami nadawanymi przez stację radiową, dotyczącymi aktualnie słuchanej audycji albo utworu.

Ekran C

1

Kiedy na ekranie wyświetlane jest radio, wcisnąć pokrętło, aby wyświetlić menu kontekstowe.
2

Obrócić pokrętło, aby wybrać "RADIOTEXT ", a następnie nacisnąć, aby zapamiętać.

CD audio

Odtwarzanie płyty CD

Wkładać wyłącznie płyty o kształcie okrągłym i średnicy 12 cm.

Niektóre systemy zapobiegające kopiowaniu płyt, znajdujące się na oryginalnych lub wypalanych płytach CD, mogą powodować zakłócenia niezależne od jakości odtwarzacza.

Nie naciskać przycisku EJECT, włożyć płytę CD do odtwarzacza, następuje automatyczne odtwarzanie płyty.


1

Aby posłuchać płyty, która znajduje się już w odtwarzaczu, należy nacisnąć kilka razy przycisk SRC/TEL i wybrać "CD".

2

Nacisnąć jeden z przycisków w celu wybrania utworu na płycie CD.

Nacisnąć przycisk LIST w celu wyświetlenia listy utworów na płycie.

3

Nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków w celu szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu.

CD, USB

Informacje i zalecenia

Radioodtwarzacz odtwarza tylko
pliki z rozszerzeniem ".mp3" albo ".wma" o stałym lub zmiennym współczynniku kompresji w zakresie 32 kbps - 320 kbps.

Zaleca się ograniczenie nazw
plików do 20 znaków, bez używania znaków specjalnych (np.: " ? ; ù), aby uniknąć problemów z odtwarzaniem lub wyświetlaniem.

Aceptowane są listy odtwarzania
typu .m3u i .pls.

Liczba plików jest ograniczona do 5000 w 500 folderach, maksymalnie na 8 poziomach.

Na tej samej płycie odtwarzacz CD
może odczytać do 255 plików MP3 rozmieszczonych na 8 poziomach folderów. Zaleca się jednak ograniczenie do dwóch poziomów, aby ograniczyć czas dostępu i przyspieszyć odtwarzanie płyty CD.

Podczas odtwarzania struktura plików nie jest przestrzegana.

Aby móc odczytać płytę CDR lub
wypalaną płytę CDRW, należy wybrać podczas nagrywania standardy ISO 9660 poziom 1,2 lub Joliet (zalecane).

Jeżeli płyta nagrana jest w innym formacie, może być odtwarzana niepoprawnie.

Na jednej płycie zaleca się stosowanie takiego samego standardu nagrywania i najniższej prędkości zapisu (maks. 4x), aby uzyskać optymalną jakość akustyczną.

W przypadku płyty CD wielosesyjnej zaleca się stosować standard Joliet.

Nie podłączać do gniazda USB
twardego dysku ani urządzeń USB innych niż sprzęt audio. Grozi to uszkodzeniem systemu.

Odtwarzanie kompilacji

Włożyć płytę z kompilacją MP3 do
odtwarzacza CD albo podłączyć moduł pamięci do gniazda USB bezpośrednio albo za pośrednictwem przedłużacza.

System tworzy listy odtwarzania (pamięć
chwilowa), co może potrwać od kilku sekund do kilkunastu minut.

Listy odtwarzania są aktualizowane przy każdym wyłączeniu stacyjki albo podłączeniu pamięci USB.

Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie po upływie czasu zależnego od pojemności pamięci USB.

Używać wyłącznie pamięci USB sformatowanych w FAT32 (File Allocation Table).

Przy pierwszym podłączeniu
proponowane sortowanie jest sortowaniem według folderów. Przy ponownym podłączeniu wybrany wcześniej system sortowania zostaje zachowany.1 Aby posłuchać już włożonej płyty albo podłączonej pamięci USB, należy nacisnąć kilka razy SRC /TEL i wybrać "CD" albo "USB".
2 Nacisnąć jeden z przycisków w celu wybrania poprzedniego albo następnego utworu.
3 Obrócić pokrętło, aby wybrać poprzedni albo następny folder w zależności od wybranego sposobu sortowania.
4 Nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków w celu szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu.
5 Nacisnąć przycisk LIST w celu wyświetlenia układu folderów kompilacji.
6 Wybrać pozycję na liście.
7 Wybrać utwór albo folder.
8 Przejść w górę struktury.
9 Przejść do następnego utworu.

Pamięć USB - Klasyfikacja plików

1 Wcisnąć i przytrzymać przycisk LIST lub nacisnąć MENU, wybrać "Multimedia", następnie "Ustawienia mediów" i "Wybór uszeregowania utworów", aby wyświetlić różne rodzaje klasyfikacji
2 Po wybraniu żądanej klasyfikacji ("Według katalogów" / "Według artystów" / "Według typów" / "Według playlisty") wcisnąć pokrętło.

Następnie wcisnąć pokrętło, aby zatwierdzić i zapamiętać zmiany.

  •  Według katalogów : całość folderów z plikami audio rozpoznanych na urządzeniu w kolejności alfabetycznej bez zachowania struktury plików.
  •  Według artystów : wszystkie nazwiska wykonawców podane w ID3 Tag w kolejności alfabetycznej.
  •  Według typów : wszystkie rodzaje określone w ID3 Tag.
  •  Według playlisty : zgodnie z zapisanymi listami odtwarzania.

Odtwarzacze APPLE albo odtwarzacz przenośny

Pliki audio odtwarzacza
przenośnego typu pamięci masowej - Mass Storage* można odsłuchiwać przez głośniki samochodu, podłączając odtwarzacz do gniazda USB (przewód należy zakupić osobno).

Sterowanie podłączonym
urządzeniem odbywa się przy użyciu sterowania systemu audio.

Jeżeli odtwarzacz przenośny nie
zostanie rozpoznany w gnieździe USB, podłączyć go do gniazda Jack.

Należy regularnie aktualizować
oprogramowanie odtwarzacza Apple, aby zapewnić lepszą jakość połączenia.

Listy odtwarzania są listami
utworzonymi w odtwarzaczu Apple.

Odtwarzacz Apple powinien być 5.
generacji lub wyższej.

Wejście dodatkowe (AUX)

Gniazdo JACK

Wejście dodatkowe Jack umożliwia podłączenie wyposażenia przenośnego, nie pamięci masowej, lub odtwarzacza Apple, jeżeli nie jest rozpoznawany przez USB.

Nie podłączać tego samego urządzenia jednocześnie do złącza USB i gniazda Jack.

1   Podłączyć wyposażenie przenośne do gniazda Jack za pomocą odpowiedniego kabla (niedostarczanego).
2 Naciskać przycisk SRC/TEL i wybrać "AUX".
3   Wyregulować najpierw głośność urządzenia przenośnego.
4 Następnie wyregulować głośność radioodtwarzacza.
  Wyświetlanie i sterowanie odbywa się z poziomu urządzenia przenośnego.

Streaming - Odtwarzanie plików audio przez Bluetooth

W zależności od kompatybilności
telefonu

Streaming umożliwia odtwarzanie
plików muzycznych z telefonu przez głośniki samochodu.

Telefon powinien móc obsługiwać odpowiednie profile Bluetooth (Profile A2DP / AVRCP).1

Parowanie/Połączenie telefonu: patrz rozdział TELEFON.
2

Parowanie/Połączenie telefonu: patrz rozdział TELEFON.

W pewnych przypadkach odtwarzanie
plików audio należy zainicjować z telefonu.

Jakość odsłuchu zależy od jakości
emisji telefonu.

Tryb odtwarzania

Dostępne są następujące tryby odtwarzania:1 Wcisnąć pokrętło, aby przejść do menu kontekstowego.

albo Nacisnąć MENU

2 Wybrać " Multimedia " i zatwierdzić
3 Wybrać " Ustawienia mediów " i zatwierdzić.
4 Wybrać " Tryb odczytu " i zatwierdzić
5 Wybrać żądany tryb odtwarzania, a następnie wcisnąć pokrętło, aby zatwierdzić i zapisać zmiany.

Wprowadzenie

Sterowanie przy kierownicy Menu główne ...

Telefon

Parowanie telefonu Pierwsze połączenie Oferowane usługi są uzależnione od sieci, karty SIM oraz kompatybilności stosowanych urządzeń Blu ...

Zobacz tez:

Programowanie prędkości samochodu (tryb kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu)
Przyciskiem "ON-OFF" włączyć układ aktywnej kontroli prędkości jazdy. Pojawi się lampka kontrolna układu automatycznego utrzymywania prędkości jazdy. Kolejne naciśnięcie wyłącza układ. Przyspieszy&# ...

Układy wspomagające kierowcę podczas jazdy
Niżej wymienione układy reagują w sposób automatyczny w różnych sytuacjach drogowych, przyczyniając się do większego bezpieczeństwa jazdy i ułatwiając prowadzenie samochodu. Należy jednak być świadomym, że systemy ...

Opis ogólny
Bezpieczniki chronią instalację elektryczną interweniując w przypadku awarii lub nieprawidłowego działania instalacji. Jeżeli urządzenie elektryczne nie działa, należy sprawdzić odpowiedni bezpiecznik zabezpieczający: element przewod ...

Categorie