Peugeot 301: Telefon

Peugeot 301 –> Audio i telematyka –> Radioodtwarzacz / Bluetooth –> Telefon

Parowanie telefonu Pierwsze połączenie

Oferowane usługi są uzależnione od sieci, karty SIM oraz kompatybilności stosowanych urządzeń Bluetooth.

Należy sprawdzić w instrukcji obsługi telefonu lub skontaktować się z operatorem w celu uzyskania informacji na temat dostępnych usług.

Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na konieczność zwiększonej uwagi kierowcy operacje parowania telefonu komórkowego Bluetooth z systemem głośnomówiącym radioodtwarzacza należy przeprowadzać na postoju i przy włączonym zapłonie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.peugeot.pl (kompatybilność, materiały pomocnicze...).

1 Włączyć funkcję Bluetooth w telefonie i upewnić się, czy telefon ma włączoną opcję "widoczny dla wszystkich" (patrz instrukcja telefonu).
2 Nacisnąć MENU.
3 Wybrać " Połączenie
Bluetooth " i zatwierdzić.
4 Wybrać " Wyszukaj
urządzenie peryferyjne
5 Wyświetla się okienko z komunikatem "Wyszukiwanie w trakcie...".
6 Wybrać z listy telefon
do podłączenia i zatwierdzić. Jednorazowo można podłączyć tylko jeden telefon.
7 Na ekranie wyświetla
się wirtualna klawiatura: wprowadzić co najmniej 4-cyfrowy kod i wcisnąć pokrętło, żeby zatwierdzić.
8 Na ekranie wyświetla się wirtualna klawiatura: wprowadzić co najmniej 4-cyfrowy kod i wcisnąć pokrętło, żeby zatwierdzić.
9 Zaakceptować połączenie na klawiaturze telefonu.
10 Na ekranie pojawia się komunikat potwierdzający udane połączenie

Czasami zamiast nazwy telefonu
może pojawić się numer referencyjny lub adres Bluetooth.

W razie niepowodzenia liczba prób
jest nieograniczona

Parowanie można także zainicjować
z poziomu telefonu, wyszukując podłączone urządzenia Bluetooth.

Książka telefoniczna i dziennik
połączeń są dostępne po zakończeniu synchronizacji (jeżeli telefon jest kompatybilny).

Połączenie automatyczne musi być skonfigurowane w telefonie, aby umożliwić połączenie po każdym rozruchu samochodu.

Streaming - Odtwarzanie plików audio przez Bluetooth

1 Parowanie/połączenie telefonu, następnie odtwarzanie: patrz rozdział AUDIO.

Stan telefonu

1 Aby sprawdzić stan
telefonu, nacisnąć MENU.
2 Wybrać " Telefon " i
zatwierdzić.
3 Wybrać " Zarządzanie
telefonem " i zatwierdzić.
4 Wybrać " Stan telefonu
" i zatwierdzić.

Na ekranie wyświetlają się:
nazwa telefonu, nazwa sieci, jakość odbioru sieci, potwierdzenie połączenia Bluetooth i połączenia streaming.

Zarządzanie połączeniami

Podłączenie telefonu obejmuje automatycznie zestaw głośnomówiący i streaming audio.

Zdolność systemu do podłączenia tylko jednego profilu zależy od telefonu. Dwa profile mogą łączyć się domyślnie.1 Nacisnąć MENU.
2 Wybrać " Połączenie
Bluetooth " i zatwierdzić
3 Wybrać " Zarządzanie
połączeniami " i zatwierdzić. Wyświetla się lista sparowanych telefonów
4 Wybrać telefon i
zatwierdzić
5 Następnie wybrać i
zatwierdzić:
 •  " Podłącz telefon " / " Odłącz telefon ": aby podłączyć/ odłączyć telefon albo tylko zestaw głośnomówiący.
 •  " Podłącz odtwarzacz medialny " / " Odłącz odtwarzacz medialny ": aby podłączyć/odłączyć tylko streaming.
 •  " Podłącz telefon + odtwarzacz medialny " / " Odłącz telefon + odtwarzacz medialny ": aby podłączyć/odłączyć telefon (zestaw głośnomówiący i streaming).
 •  " Skasuj połączenie ": aby odłączyć telefon.

Wskazuje, że podłączony jest
telefon.

Wskazuje podłączenie profilu
streaming audio.

Wskazuje podłączenie profilu
telefonu głośnomówiącego

Wykonanie połączenia - Wybieranie numeru


1 Aby wyświetlić menu "TELEFON":

 •  Nacisnąć i przytrzymać przycisk SRC/TEL.
 •  Albo wcisnąć pokrętło, aby wyświetlić menu kontekstowe.

  Wybrać " Połącz " i zatwierdzić.

 •  Albo nacisnąć MENU, wybrać " Telefon " i zatwierdzić. Wybrać " Połącz " i zatwierdzić
2 Wybrać " Wybierz numer
", aby wybrać numer i zatwierdzić.
3 Wybierać kolejno cyfry
przyciskami i
przełącznika zatwierdzania.
4 Wcisnąć pokrętło, aby
zatwierdzić i wykonać połączenie.

Korekcja umożliwia kasowanie znaków pojedynczo

Wykonanie połączenia - Ostatnio wybierane numery
1 Aby
wyświetlić menu "TELEFON":
 •  Nacisnąć i przytrzymać SRC/TEL.
 •  Lub nacisnąć pokrętło, aby wyświetlić menu kontekstowe.

  Wybrać " Połącz " i zatwierdzić.

 •  Lub nacisnąć MENU, wybrać " Telefon " i zatwierdzić. Wybrać " Połącz " i zatwierdzić.
2 Wybrać " Lista połączeń
" i zatwierdzić.
3 Wybrać numer i
zatwierdzić, aby wykonać połączenie.

Dziennik (historia) połączeń
zawiera połączenia wykonane i odebrane w samochodzie za pośrednictwem podłączonego telefonu

Można wykonać połączenie
bezpośrednio z telefonu. Należy jednak zatrzymać pojazd dla zachowania bezpieczeństwa.

Wykonanie połączenia - Numer z książki telefonicznej

1 Aby wyświetlić menu "
TELEFON ":
 •  Nacisnąć i przytrzymać SRC/TEL.
 •  Lub nacisnąć pokrętło, aby wyświetlić menu kontekstowe.

  Wybrać " Połącz " i zatwierdzić.

 •  Lub nacisnąć MENU, wybrać " Telefon " i zatwierdzić. Wybrać " Połącz " i zatwierdzić.
2 Wybrać " Skorowidz " i
zatwierdzić.
3 Wybrać kontakt, a
następnie zatwierdzić

Dom
Praca
Komórka
(w zależności od informacji dostępnych w kartach kontaktu w książce telefonicznej podłączonego telefonu).

4 Wybrać numer i
zatwierdzić

Odbiór połączenia


1 Połączenie przychodzące sygnalizowane jest dzwonkiem i wyświetleniem okna na ekranie wielofunkcyjnym.
2 Opcja "TAK", aby
odebrać, wybierana jest domyślnie.

Wcisnąćpokrętło, aby odebrać połączenie.

Wybrać "NIE" i zatwierdzić, aby odrzucić połączenie.

lub

Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby odebrać połączenie.

Długie naciśnięcie przycisku
BACK lub SRC/TEL także umożliwia odrzucenie połączenia przychodzącego.


Zarządzanie połączeniami


1

W trakcie połączenia
nacisnąć pokrętło, aby wyświetlić menu kontekstowe.

Rozłączanie


2a

Z menu kontekstowego wybrać " Rozłącz ", aby zakończyć połączenie.

Z menu kontekstowego wybrać " Rozłącz ", aby zakończyć połączenie.

Poufne - Wyciszenie (aby rozmówca niczego nie słyszał)2b

W menu kontekstowym:
 •  zaznaczyć " Mikrofon OFF ", aby wyłączyć mikrofon;
 •  skasować zaznaczenie " Mikrofon OFF ", aby włączyć mikrofon.

Tryb słuchawki (aby wysiąść z samochodu, nie przerywając połączenia)2c

W menu kontekstowym:
 •  zaznaczyć " Tryb słuchawki ", aby przełączyć połączenie na telefon;
 •  skasować zaznaczenie " Tryb słuchawki ", aby przełączyć połączenie na samochód.

W niektórych przypadkach tryb
słuchawki należy włączyć z poziomu telefonu.

Jeżeli połączenie zostało przerwane, po ponownym wywołaniu po powrocie do samochodu połączenie Bluetooth uaktywni się automatycznie (w zależności od kompatybilności telefonu).

Serwer głosowy2d

W menu kontekstowym wybrać " Tony DTMF " i zatwierdzić, aby używać klawiatury numerycznej do nawigacji w menu interaktywnego serwera głosowego.

Połączenie oczekujące2e

W menu kontekstowym wybrać " Przełącz " i zatwierdzić, aby podjąć połączenie pozostawione w stanie oczekiwania.

Książka telefonicznaKsiążka telefoniczna telefonu jest przesyłana do systemu w zależności od kompatybilności telefonu.

Książka telefoniczna jest tymczasowa i zależy od połączenia Bluetooth.

Kontakty importowane z telefonu do książki telefonicznej radioodtwarzacza są zapamiętywane w stałej książce telefonicznej, widocznej dla wszystkich bez względu na podłączony telefon.

 1

Aby przejść do książki telefonicznej, nacisnąć i przytrzymać przycisk SRC/ TEL.

lub Wcisnąć pokrętło, wybrać " Połącz " i zatwierdzić.

2

Wybrać " Skorowidz ", aby wyświetlić listę kontaktów.

3

Aby zmienić kontakty zapamiętane w systemie, nacisnąć MENU, a następnie wybrać " Telefon " i zatwierdzić.

Wybrać " Zarządzanie skorowidzem " i zatwierdzić.

Można wykorzystać opcje:

 •  " Wyświetl kontakt ",
 •  " Usuń kontakt ",
 •  " Usuń wszystkie kontakty ".

Audio

Radio Wybór stacji radiowej Otoczenie zewnętrzne (wzgórze, budynek, tunel, parking, podziemie...) może blokować odbiór, także w trybie & ...

Ustawienia audio

Ekran C 1 Nacisnąć , aby wyświetlić menu ustawień audio. 2 Dostępne są następujące usta ...

Zobacz tez:

Włącznik przednich świateł przeciwmgłowych (opcja)
Obróć gałkę włącznika świateł do pozycji lub . Światła przeciwmgielne przednie włącza się po przekręceniu pierścienia włącznika świateł do pozycji . ...

Sprawdzanie poziomów
UWAGA Nie należy nigdy palić podczas wykonywania interwencji w komorze silnika; mogą tam występować gazy i pary łatwopalne, niebezpieczeństwo pożaru. Uwaga; podczas napełniania układów płynami i olejami, nie należy miesza ...

Działanie ciągłe automatyczne (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)
Elektryczne podnośniki szyb wyposażone są w automatyczne podnoszenie i opuszczanie szyby przedniej po stronie kierowcy i automatyczne tylko opuszczanie dla pozostałych szyb. Działanie ciągłe automatyczne szyby uaktywnia się przez naciśnięci ...

Categorie