Peugeot 301: Telefon

Peugeot 301 –> Audio i telematyka –> Radioodtwarzacz / Bluetooth –> Telefon

Parowanie telefonu Pierwsze połączenie

Oferowane usługi są uzależnione od sieci, karty SIM oraz kompatybilności stosowanych urządzeń Bluetooth.

Należy sprawdzić w instrukcji obsługi telefonu lub skontaktować się z operatorem w celu uzyskania informacji na temat dostępnych usług.

Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na konieczność zwiększonej uwagi kierowcy operacje parowania telefonu komórkowego Bluetooth z systemem głośnomówiącym radioodtwarzacza należy przeprowadzać na postoju i przy włączonym zapłonie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.peugeot.pl (kompatybilność, materiały pomocnicze...).

1 Włączyć funkcję Bluetooth w telefonie i upewnić się, czy telefon ma włączoną opcję "widoczny dla wszystkich" (patrz instrukcja telefonu).
2 Nacisnąć MENU.
3 Wybrać " Połączenie
Bluetooth " i zatwierdzić.
4 Wybrać " Wyszukaj
urządzenie peryferyjne
5 Wyświetla się okienko z komunikatem "Wyszukiwanie w trakcie...".
6 Wybrać z listy telefon
do podłączenia i zatwierdzić. Jednorazowo można podłączyć tylko jeden telefon.
7 Na ekranie wyświetla
się wirtualna klawiatura: wprowadzić co najmniej 4-cyfrowy kod i wcisnąć pokrętło, żeby zatwierdzić.
8 Na ekranie wyświetla się wirtualna klawiatura: wprowadzić co najmniej 4-cyfrowy kod i wcisnąć pokrętło, żeby zatwierdzić.
9 Zaakceptować połączenie na klawiaturze telefonu.
10 Na ekranie pojawia się komunikat potwierdzający udane połączenie

Czasami zamiast nazwy telefonu
może pojawić się numer referencyjny lub adres Bluetooth.

W razie niepowodzenia liczba prób
jest nieograniczona

Parowanie można także zainicjować
z poziomu telefonu, wyszukując podłączone urządzenia Bluetooth.

Książka telefoniczna i dziennik
połączeń są dostępne po zakończeniu synchronizacji (jeżeli telefon jest kompatybilny).

Połączenie automatyczne musi być skonfigurowane w telefonie, aby umożliwić połączenie po każdym rozruchu samochodu.

Streaming - Odtwarzanie plików audio przez Bluetooth

1 Parowanie/połączenie telefonu, następnie odtwarzanie: patrz rozdział AUDIO.

Stan telefonu

1 Aby sprawdzić stan
telefonu, nacisnąć MENU.
2 Wybrać " Telefon " i
zatwierdzić.
3 Wybrać " Zarządzanie
telefonem " i zatwierdzić.
4 Wybrać " Stan telefonu
" i zatwierdzić.

Na ekranie wyświetlają się:
nazwa telefonu, nazwa sieci, jakość odbioru sieci, potwierdzenie połączenia Bluetooth i połączenia streaming.

Zarządzanie połączeniami

Podłączenie telefonu obejmuje automatycznie zestaw głośnomówiący i streaming audio.

Zdolność systemu do podłączenia tylko jednego profilu zależy od telefonu. Dwa profile mogą łączyć się domyślnie.1 Nacisnąć MENU.
2 Wybrać " Połączenie
Bluetooth " i zatwierdzić
3 Wybrać " Zarządzanie
połączeniami " i zatwierdzić. Wyświetla się lista sparowanych telefonów
4 Wybrać telefon i
zatwierdzić
5 Następnie wybrać i
zatwierdzić:
 •  " Podłącz telefon " / " Odłącz telefon ": aby podłączyć/ odłączyć telefon albo tylko zestaw głośnomówiący.
 •  " Podłącz odtwarzacz medialny " / " Odłącz odtwarzacz medialny ": aby podłączyć/odłączyć tylko streaming.
 •  " Podłącz telefon + odtwarzacz medialny " / " Odłącz telefon + odtwarzacz medialny ": aby podłączyć/odłączyć telefon (zestaw głośnomówiący i streaming).
 •  " Skasuj połączenie ": aby odłączyć telefon.

Wskazuje, że podłączony jest
telefon.

Wskazuje podłączenie profilu
streaming audio.

Wskazuje podłączenie profilu
telefonu głośnomówiącego

Wykonanie połączenia - Wybieranie numeru


1 Aby wyświetlić menu "TELEFON":

 •  Nacisnąć i przytrzymać przycisk SRC/TEL.
 •  Albo wcisnąć pokrętło, aby wyświetlić menu kontekstowe.

  Wybrać " Połącz " i zatwierdzić.

 •  Albo nacisnąć MENU, wybrać " Telefon " i zatwierdzić. Wybrać " Połącz " i zatwierdzić
2 Wybrać " Wybierz numer
", aby wybrać numer i zatwierdzić.
3 Wybierać kolejno cyfry
przyciskami i
przełącznika zatwierdzania.
4 Wcisnąć pokrętło, aby
zatwierdzić i wykonać połączenie.

Korekcja umożliwia kasowanie znaków pojedynczo

Wykonanie połączenia - Ostatnio wybierane numery
1 Aby
wyświetlić menu "TELEFON":
 •  Nacisnąć i przytrzymać SRC/TEL.
 •  Lub nacisnąć pokrętło, aby wyświetlić menu kontekstowe.

  Wybrać " Połącz " i zatwierdzić.

 •  Lub nacisnąć MENU, wybrać " Telefon " i zatwierdzić. Wybrać " Połącz " i zatwierdzić.
2 Wybrać " Lista połączeń
" i zatwierdzić.
3 Wybrać numer i
zatwierdzić, aby wykonać połączenie.

Dziennik (historia) połączeń
zawiera połączenia wykonane i odebrane w samochodzie za pośrednictwem podłączonego telefonu

Można wykonać połączenie
bezpośrednio z telefonu. Należy jednak zatrzymać pojazd dla zachowania bezpieczeństwa.

Wykonanie połączenia - Numer z książki telefonicznej

1 Aby wyświetlić menu "
TELEFON ":
 •  Nacisnąć i przytrzymać SRC/TEL.
 •  Lub nacisnąć pokrętło, aby wyświetlić menu kontekstowe.

  Wybrać " Połącz " i zatwierdzić.

 •  Lub nacisnąć MENU, wybrać " Telefon " i zatwierdzić. Wybrać " Połącz " i zatwierdzić.
2 Wybrać " Skorowidz " i
zatwierdzić.
3 Wybrać kontakt, a
następnie zatwierdzić

Dom
Praca
Komórka
(w zależności od informacji dostępnych w kartach kontaktu w książce telefonicznej podłączonego telefonu).

4 Wybrać numer i
zatwierdzić

Odbiór połączenia


1 Połączenie przychodzące sygnalizowane jest dzwonkiem i wyświetleniem okna na ekranie wielofunkcyjnym.
2 Opcja "TAK", aby
odebrać, wybierana jest domyślnie.

Wcisnąćpokrętło, aby odebrać połączenie.

Wybrać "NIE" i zatwierdzić, aby odrzucić połączenie.

lub

Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby odebrać połączenie.

Długie naciśnięcie przycisku
BACK lub SRC/TEL także umożliwia odrzucenie połączenia przychodzącego.


Zarządzanie połączeniami


1

W trakcie połączenia
nacisnąć pokrętło, aby wyświetlić menu kontekstowe.

Rozłączanie


2a

Z menu kontekstowego wybrać " Rozłącz ", aby zakończyć połączenie.

Z menu kontekstowego wybrać " Rozłącz ", aby zakończyć połączenie.

Poufne - Wyciszenie (aby rozmówca niczego nie słyszał)2b

W menu kontekstowym:
 •  zaznaczyć " Mikrofon OFF ", aby wyłączyć mikrofon;
 •  skasować zaznaczenie " Mikrofon OFF ", aby włączyć mikrofon.

Tryb słuchawki (aby wysiąść z samochodu, nie przerywając połączenia)2c

W menu kontekstowym:
 •  zaznaczyć " Tryb słuchawki ", aby przełączyć połączenie na telefon;
 •  skasować zaznaczenie " Tryb słuchawki ", aby przełączyć połączenie na samochód.

W niektórych przypadkach tryb
słuchawki należy włączyć z poziomu telefonu.

Jeżeli połączenie zostało przerwane, po ponownym wywołaniu po powrocie do samochodu połączenie Bluetooth uaktywni się automatycznie (w zależności od kompatybilności telefonu).

Serwer głosowy2d

W menu kontekstowym wybrać " Tony DTMF " i zatwierdzić, aby używać klawiatury numerycznej do nawigacji w menu interaktywnego serwera głosowego.

Połączenie oczekujące2e

W menu kontekstowym wybrać " Przełącz " i zatwierdzić, aby podjąć połączenie pozostawione w stanie oczekiwania.

Książka telefonicznaKsiążka telefoniczna telefonu jest przesyłana do systemu w zależności od kompatybilności telefonu.

Książka telefoniczna jest tymczasowa i zależy od połączenia Bluetooth.

Kontakty importowane z telefonu do książki telefonicznej radioodtwarzacza są zapamiętywane w stałej książce telefonicznej, widocznej dla wszystkich bez względu na podłączony telefon.

 1

Aby przejść do książki telefonicznej, nacisnąć i przytrzymać przycisk SRC/ TEL.

lub Wcisnąć pokrętło, wybrać " Połącz " i zatwierdzić.

2

Wybrać " Skorowidz ", aby wyświetlić listę kontaktów.

3

Aby zmienić kontakty zapamiętane w systemie, nacisnąć MENU, a następnie wybrać " Telefon " i zatwierdzić.

Wybrać " Zarządzanie skorowidzem " i zatwierdzić.

Można wykorzystać opcje:

 •  " Wyświetl kontakt ",
 •  " Usuń kontakt ",
 •  " Usuń wszystkie kontakty ".

Audio

Radio Wybór stacji radiowej Otoczenie zewnętrzne (wzgórze, budynek, tunel, parking, podziemie...) może blokować odbiór, także w trybie & ...

Ustawienia audio

Ekran C 1 Nacisnąć , aby wyświetlić menu ustawień audio. 2 Dostępne są następujące usta ...

Zobacz tez:

Zmiana koła
W przypadku przebicia opony należy zmienić koło, przestrzegając poniższych instrukcji bezpieczeństwa. Zalecenia bezpieczeństwa przy zmianie koła  Włączyć światła awaryjne.  Zjechać z drogi w bezpieczne miejsce, ...

Zalecenia dotyczące tarcz kół ze stopów lekkich
Należy używać wyłącznie nakrętek mocujących i narzędzi Lexusa przeznaczonych do tarcz kół ze stopów lekkich. Przy przekładaniu (rotacji), naprawie lub wymianie kół należy po przejechaniu 1600 km sprawdzić, ...

Kalendarz przeglądów
Twój nowy NISSAN został tak zaprojektowany, aby wymagał minimum obsług i konserwacji przy jednocześnie możliwie długich okresach międzyobsługowych. Oszczędza to jednocześnie Twój czas i pieniądze. Jednakże pewne regularne ...

Categorie