Lexus CT200h: Czujnik radarowy

Lexus CT200h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) –> Czujnik radarowy

Wykrywa pojazdy lub inne przeszkody na drodze przed samochodem lub w jej sąsiedztwie i na podstawie ich pozycji oraz prędkości i kierunku ruchu rozstrzyga, czy zagraża kolizja.

Czujnik radarowy


Warunki działania układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia

Kasowanie luzów pasa bezpieczeństwa (Typ A):

Kasowanie luzów pasów bezpieczeństwa (Typ B):

Przedkolizyjne wspomaganie hamowania:

Przedkolizyjne hamowanie:

Sytuacje, w których układ może zadziałać mimo braku zagrożenia kolizją

W następujących sytuacjach przestrzeń przed czujnikiem może być zasłonięta, powodując, że układ wykryje ryzyko kolizji i zadziała:

Gdy w powyższych sytuacjach układ zadziała, może nastąpić gwałtowne ściągni ęcie pasów bezpieczeństwa oraz hamulce mogą zadziałać ze zwiększoną w stosunku do normalnych warunków siłą. Jeżeli pas bezpieczeństwa zostanie naprężony i zablokowany, należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i pas ten rozpiąć, a następnie z powrotem zapiąć.

Przeszkody niewykrywalne

Czujnik nie wykrywa przeszkód z tworzywa sztucznego, np. słupków drogowych.

W pewnych sytuacjach może też nie reagować na pieszych, zwierzęta, rowerzystów i motocyklistów, a także na drzewa i zaspy śnieżne.

Nieprawidłowe działanie układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia

Układ może nie reagować skutecznie w następujących sytuacjach:

Automatyczne wyłączanie układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia może wyłączyć się automatycznie, jeżeli dojdzie do ograniczenia wykrywania przeszkód w wyniku usterki, spowodowanej np. zanieczyszczeniem czujnika. Wtakim przypadku układ nie będzie reagował, nawet w sytuacji zagrożenia.

Gdy w układzie wystąpi usterka lub jest on tymczasowo niedostępny

Świeci się lub miga lampka ostrzegawcza i/lub wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.

Certyfikat

Certyfikat


CertyfikatOgraniczenia układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia

Kierowca odpowiedzialny jest za bezpieczny sposób prowadzenia samochodu.

Powinien bacznie obserwować otoczenie i starać się prowadzić ostrożnie.

Nie należy używać układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia zamiast normalnego hamowania. Układ ten nie uniknie lub nie zmniejszy skutków zderzenia w każdej sytuacji. Nadmierne poleganie na działaniu układu mo- że doprowadzić do wypadku, powodując śmierć lub poważne obrażenia ciała.

Układ został zaprojektowany w celu wspomagania unikania kolizji lub zmniejszenia skutków wypadku i jego działanie zależy od różnych czynników.

( S. 249, 250) W związku z tym nie zawsze działa tak samo skutecznie.

Również przedkolizyjne awaryjne hamowanie nie działa, zależnie od czynności wykonywanych przez kierowcę. Gdy kierowca wciśnie pedał hamulca zasadniczego i skręca kierownicę, układ oceni, że wykonany został manewr omijania i przedkolizyjne awaryjne hamowanie może nie zostać uruchomione.

Ostrzeżenia dotyczące realizowanych przez układ funkcji wspomagających

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia za pomocą sygnalizacji ostrzegawczej oraz automatycznego uruchamiania hamulców pomaga uniknąć kolizji, działając na zasadzie MONITOROWANIE-OCENA-REAKCJA. Jednak zakres działania wspomagającego jest ograniczony, dlatego należy pamiętać o poniższych istotnych wskazówkach.

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia może wykrywać przeszkody znajdujące się dokładnie z przodu pojazdu i w obrębie ograniczonego dystansu. Nie jest to rodzaj automatu pozwalającego na nieostro żne lub nieuważne prowadzenie samochodu bądś wspomagającego kierowcę w warunkach słabej widoczności. W żadnym przypadku nie zwalnia kierowcy z obowiązku zwracania bacznej uwagi na sytuację wokół samochodu.

Szacowanie wielkości ryzyka kolizji dokonywane jest wyłącznie na podstawie danych o przeszkodach wykrytych dokładnie z przodu samochodu.

Dlatego kierowca musi zachować nieustanną czujność i samodzielnie rozstrzygać, czy dana sytuacja stwarza jakiekolwiek zagrożenie.

Funkcja automatycznego hamowania ma na celu wyłącznie ograniczenie skutków zderzenia i dlatego działa jedynie w przypadku, gdy układ rozpozna daną sytuację jako nieuchronnie prowadzącą do kolizji. Układ nie jest w stanie samodzielnie unikać kolizji ani bezpiecznie zatrzymywać samochód bez odpowiedniej reakcji kierowcy. Dlatego w sytuacji zagro- żenia kierowca musi natychmiast przejąć bezpośrednią kontrolę nad samochodem i odpowiednio reagować w trosce o bezpieczeństwo wszystkich zaangażowanych stron.

Sytuacje, w których czujnik może nie wykrywać prawidłowo pojazdów z przodu

W niżej wyszczególnionych sytuacjach konieczne może być użycie hamulców.

Czujnik radarowy

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, należy przestrzegać podanych niżej zaleceń.

Wyłączanie funkcji przedkolizyjnego hamowania

Wyłączona Włączona Po wyłączeniu tej funkcji zaświeci się lampka ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka ...

Wskazówki dotyczące jazdy

...

Zobacz tez:

Siatka oddzielaj´ca przestrzeń bagażow´
Pojazd został wyposażony w siatkę oddzielającą kabinę od przestrzeni bagażowej. Siatka może być zamontowana w 2 położeniach: z przodu lub tyłu. PRZESTROGA  Nie przewozić pasażerów w przestrzeni bag ...

Światła mijania
W celu dokonania wymiany żarówki należy: wyjąć osłonę mocowaną na wcisk; rozłączyć konektor elektryczny środkowy i odłączyć sprężynę mocującą żarówkę; wyjąć ...

Składanie i rozkładanie lusterek
Typ A Nacisnąć przycisk, aby złożyć zewn ętrzne lusterka wsteczne. Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót zewnętrznych lusterek wstecznych do normalnej pozycji. Typ B Rozłożenie lusterek Złożenie lus ...

Categorie