Lexus CT200h: Panel sterowania

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie urządzeń zewnętrznych –> Odtwarzanie dświęku z urządzenia USB –> Panel sterowania

Panel sterowania


  1. Wyświetlanie informacji tekstowych
  2. Powtarzanie odtwarzania
  3. Wybór katalogu
  4. Pokrętło "TUNE-SEL" Wybór pliku
  5. Odtwarzanie
  6. Wybór pliku
  7. Przypadkowa kolejność odtwarzania
  8. Pokrętło zasilania/regulacji głośności Naciśnięcie: Wyłączenie lub włączenie systemu audio Obrót: Regulacja głośności

Wybór katalogu

Wybór jednego z katalogów

Naciskając przycisk "5" lub "6", wybrać żądany katalog.

Powrót do pierwszego katalogu

Przytrzymać wciśnięty przycisk "5", aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Wybór pliku

Obracając pokrętło "TUNE-SEL" lub naciskając przycisk "∧" lub przycisk "∨" przełącznika "SEEK-TRACK", wybrać żądany plik.

Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie

Przytrzymać wciśnięty przycisk "∧" lub "∨" przełącznika "SEEK-TRACK", aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Przypadkowa kolejność odtwarzania

Przypadkowa kolejności odtwarzania plików z jednego katalogu

Nacisnąć przycisk "1".

Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję.

Przypadkowa kolejności odtwarzania wszystkich plików z urządzenia USB

Przytrzymać wciśnięty przycisk "1", aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję.

Powtarzanie odtwarzania

Powtarzanie odtwarzania pliku

Nacisnąć przycisk "2".

Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję.

Powtarzanie odtwarzania wszystkich plików z katalogu

Przytrzymać wciśnięty przycisk "2", aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję.

Odtwarzanie dświęku z urządzenia USB

Podłączenie urządzenia USB umożliwia słuchanie muzyki przez głośniki. Nacisnąć przycisk "AUX-USB", aby wybrać "USB". Odtwarzanie ...

Przełączanie wyświetlacza

Nacisnąć przycisk "TEXT". Kolejne naciśnięcia przycisku przełączają pomiędzy poszczególnymi informacjami w następującej ...

Zobacz tez:

Uruchamianie silnika benzynowego
Zaciągnij hamulec ręczny.  Mechaniczna skrzynia biegów Ustaw dźwignię skrzyni biegów w położeniu N (Neutral), a pedał sprzęgła podczas rozruchu wciśnij do oporu. Automatyczna skrzynia biegów Przesuń d% ...

Regulacja zegara (Reg. godziny)
Funkcja ta umożliwia regulację zegara przechodząc przez dwa podmenu: "Godzina" i "Format". W celu wykonania regulacji należy: nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pojawią się dwa podmenu "Godzina" i "Format"; nacisn ...

Dostępne ustawienia obrazów
Przejście do ekranu "Dostosuj obrazy": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Ogólne"  "Dostosuj obrazy" Wybrać pozycję "Ustaw obrazy", a następnie wybrać żądany obraz. Ustawienie wybranego obrazu na ekranie powitalnym. Ustawienie wy ...

Categorie