Nissan Almera Tino: Zalecenia dotyczące użytkowania pasów bezpieczeństwa

Nissan Almera Tino –> Przygotowanie do jazdy –> Zalecenia dotyczące użytkowania pasów bezpieczeństwa

Firma NISSAN bardzo zachęca do za pina nia pasów w czasie jazdy.

Możliwości zranienia w razie wypadku oraz za kres urazu są znacznie zmniej szo ne jeśli pasy są dobrze dopasowane i zapięte. Na leży bez względ nie prze strze gać obo wią zu ją cych prze pi sów w tym zakresie.

OSTRZEŻENIE

Niemowlę lub małe dziecko

Nissan zaleca dobranie odpowiedniego do po jaz du i dla dziecka fotelika oraz bezwzględ ne prze strze ga nie instrukcji pro ducen tów w za kre sie jego użyt ko wa nia.

Przewożenie dzieci

Dzieci zbyt duże żeby podróżować w fo te li ku po win ny być zabezpieczone pa sa mi bez pieczeń stwa.

NISSAN zaleca przewożenie dzieci z tyłu po jazdu, gdzie wg statystyk są mniej za gro żo ne.

Jeżeli pas bezpieczeństwa przechodzi dziec ku na wysokości twarzy lub szyi na le ży nabyć specjal ne siedzenie do stęp ne w sieci sprze da ży.

Sie dze nie to unie sie dziec ko wyżej, tak że pasy będą się układały pra wi dło wo, tzn. w poprzek gór nej i środkowej części barku oraz nisko na biodrach. Sie dze nie specjalne po win no być dobrze do pa so wa ne do fotela po jaz du. Kiedy dziec ko do ro śnie prze sta je my korzystać z dodat ko we go sie dze nia.

Nigdy nie pozwalaj dziecku stawać lub klę czeć na siedzeniu w czasie jazdy.

Kobiety w ciąży

Firma Nissan zaleca używanie pasów bez pieczeń stwa przez kobiety w ciąży. Należy jednak skonsultować to z le ka rzem. Pas bio dro wy powi nien być uło żo ny wygodnie i tak nisko na bio drach jak to możliwe.

Ranni lub chorzy

W przypadku przewożenia osób chorych Nissan zaleca używanie pasów, jednak osta tecz ną de cy zję powinien podjąć le karz uwzględniając ro dzaj dolegliwości.

KONSERWACJA I MYCIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

3-PUNKTOWY PAS BEZ WŁADNO ŚCIO WY

3-PUNKTOWY PAS BEZ WŁADNO ŚCIO WY


Zapinanie pasów

  1.  Dopasuj siedzenie i pas.

OSTRZEŻENIE Oparcie fotela nie powinno być po chy lone bar dziej niż, to konieczne dla wy go dy jaz dy. Pasy działają naj efek tyw niej przy do brym oparciu się o fotel i wy pro stowa nej pozycji sie dzą ce go. Przy mocno po chy lo nym do tyłu opar ciu wzrasta niebez pie czeń stwo prze śli zgnię cia się pod pasem bio dro wym.

3-PUNKTOWY PAS BEZ WŁADNO ŚCIO WY


  1. Powoli wyciągnij pas z au to ma tycz ne go zwi ja ka i włóż metalową koń ców kę pasa do gniaz da. Metaliczny trzask ozna cza zatrza śnię cia pasa.

    Zwijacz automatyczny pozwala na po wol ne wy cią ga nie pasa, ale blo ku je pas w przy padku gwał tow ne go ru chu lub szarp nię cia.

Tylne boczne siedzenia

Tylne boczne siedzenia


Powoli wyciągnij pas z automatycznego zwijaka. Przełóż go przez ucho oparcia i włóż końcówkę pasa 1 w gniazdo 1.

Metaliczny trzask oznacza zatrzaśnięcie blokady.

Następnie powoli ciągnij koń ców kę pasa 2 i po opasaniu ciała pasem wepnij ją w gniazdo 2.

UWAGA: Automatyczny zwijacz pozwala na powol ne wyciąganie pasa, ale blokuje pas w przy pad ku gwałtownego ruchu lub szarp nię cia.

Tylne boczne siedzenia


  1. Umieść pas biodrowy nisko jak po ka za no na rysunku.
  2.  Pociągnij górny odcinek pasa w kie run ku zwijacza aby usunąć nad mier ny luz.

OSTRZEŻENIE

BLOKADA "ALR" MECHANIZMU BEZ WŁA DO ŚCIO WE GO ZWIJA CZA PA SÓW BEZPIECZEŃ- STWA (jeśli zastosowano)

W niektórych samochodach instalowane są 3 punktowe pasy wyposażone w me cha nizm umożli wia ją cy zablokowanie swobodnego od wi ja nia taśmy pasa. Pasy te umoż li wia ją łatwe instalowanie urzą dzeń za bez pie cza ją cych dzieci.

UWAGA: Niektóre urządzenia do za bez pie czenia prze wo żo nych dzieci nie mogą być mo co wa ne pasami przeznaczonymi dla do ro słych i wy ma ga ją specjalnego ze stawu uchwy tów.

Zawsze należy przestrzegać instrukcji mon ta żu załączonych do danego urządze nia. Jeżeli do za mo co wa nia urządzenia do prze wozu dzieci prze wi dzia no statyczny 3 punk to wy pas, należy w na stę pu ją cy sposób zablokować, me cha nizm bez wład no ścio we go zwijacza pasów.

  1.  Postępując zgodnie z instrukcją urzą dze nia do przewozu dzieci ustawić urzą dze nie na sie dze niu sa mo cho du.
  2.  Powoli wyciągnąć do samego końca ta śmę bezwładnościowego pasa. W ten sposób uru cho mio na zostaje blo ka da "ALR".
  3.  Pozwolić na nawinięcie się taśmy na szpulę i zablokować odwijanie się ta śmy poprzez po cią gnię cie jej do góry.
  4.  Sprawdzić przed użyciem czy urzą dze nie za bez pie cza ją ce przewożone dzie ci jest po praw nie za bez pie czo ne.

UWAGA: Kiedy blokada "ALR" zostanie włą czo na zwi ja niu się pasa towarzyszy grze chot zapadki. Wyciągnięcie pasa prze sta je być możliwe. Jeżeli grzechot nie jest sły szal ny, na le ży czyn ność blo ko wa nia po wtó rzyć od punk tu 2. W celu przywrócenia pierwotnej bez władno ścio wej funkcji pasów, należy po zwo lić na cał ko wi te zwinięcie się taśmy. Grze chot ustąpi i wy cią gnię cie pasa po now nie bę dzie możliwe.

Regulacja wysokości pasa bar ko wona ra mien ne go. (Fotele przed nie)

Regulacja wysokości pasa bar ko wona ra mien ne go


Wysokość zamocowania pasa bar ko we go powin na być indywidualnie do pa so wa na.

Regulację przeprowadzamy prze su wa jąc po zwolnieniu blokady pas do żą da ne go po ło żenia.

Pas bezpieczeństwa powinien prze cho dzić na wysokości barku.

Regulacja wysokości pasa bar ko wona ra mien ne go


Kiedy tylne boczne fotele mają być złożone lub zdemontowane, najpierw należy roz piąć pasy bezpieczeństwa, a po całkowitym zwinię ciu się taśmy, zaczep pasa 1 umieścić w szczelinie uchwytu.

Pas siedzenia środkowego tylnego.

Pas siedzenia środkowego tylnego


Kiedy pas nie jest używany, jego klamra (2) powinna być umieszczona w uchwycie magnetycznym.

Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej

Lampka ostrzegawcza informuje o działa niu całego systemu poduszek po wietrznych i napinaczy pasów bez pie czeń stwa. Przy poprawnie działaj& ...

Urządzenia zabezpieczające niemowlęta i małe dzieci

OSTRZEŻENIE  Dzieci i niemowlęta nigdy nie powinny być przewożone na kolanach osób dorosłych. Jest rzeczą niemożliwą, ...

Zobacz tez:

Kontrole okresowe
Co 1000 km lub przed długą podróżą należy sprawdzić i ewentualnie uzupełnić: poziom płynu w układzie chłodzenia silnika; poziom płynu hamulcowego; poziom płynu spryskiwaczy szyb; ciśnienie i stan opon; funkcj ...

Dobór łańcuchów przeciwpoślizgowych
Podczas montażu łańcuchów przeciwpoślizgowych należy prawidłowo dopasować ich rozmiar. Rozmiar łańcucha przeciwpoślizgowego jest dostosowany do konkretnego rozmiaru opony. Łańcuch boczny Grubość 3 mm Łań ...

Hamulec postojowy
Opis działania Aby uruchomić hamulec postojowy, należy, naciskając prawą stopą pedał hamulca zasadniczego, lewą stopą nacisnąć do końca pedał hamulca postojowego. (Ponowne naciśniecie pedału zwalnia hamulec postojowy ...

Categorie