Chevrolet Lacetti: Tryb odbiornika radiowego

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Radioodtwarzacz kasetowy z systemem rds i zmieniaczem płyt cd –> Tryb odbiornika radiowego

Urządzenie wyposażone jest w odbiornik radiowy z systemem RDS. Wiele stacji radiowych nadaje sygnał zawierający nie tylko audycje radiowe, lecz również informacje dodatkowe, np. nazwę stacji i rodzaj nadawanego programu (PTY). Nazwa stacji pojawia się na wyświetlaczu natychmiast po odebraniu jej sygnału.

Włączanie trybu odbiornika radiowego

Jeśli aktywny jest tryb odtwarzacza kasetowego lub zmieniacza płyt CD,

Na wyświetlaczu pojawi się napis "RADIO".

Funkcje systemu RDS (AF, REG)

Funkcje systemu RDS - AF (alternatywna częstotliwość) i REG (program regionalny) - rozszerzają zakres funkcji odbiornika radiowego.

UWAGA Funkcję REG należy włączyć lub wyłączyć w menu.

Włączanie/wyłączanie FUNKCJI REG:

Po zakończeniu

Włączanie/wyłączanie funkcji RDS:

Po uaktywnieniu funkcji RDS na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik "RDS".

Wybieranie zakresu fal/bloku pamięci

Urządzenie może odbierać audycje nadawane na zakresie FM, jak również na zakresach fal średnich MW i długich LW (AM).

Dostępne są trzy bloki pamięci dla zakresu FM (FM 1, FM 2 i FMT) oraz po jednym dla zakresów MW i LW.

W każdym bloku pamięci można zapisać pięć stacji radiowych.

Wybieranie bloku pamięci lub zakresu fal:

Strojenie odbiornika radiowego

Strojenie odbiornika radiowego można przeprowadzić na kilka sposobów.

Automatyczne wyszukiwanie stacji:

Urządzenie dostroi się do następnej stacji.

Strojenie ręczne:

Strojenie odbiornika radiowego można również przeprowadzić ręcznie.

UWAGA Ręczne strojenie odbiornika radiowego jest możliwe tylko przy wyłączonej funkcji RDS.

Przeszukiwanie sieci nadawczych (tylko zakres FM):

Jeśli stacja radiowa nadaje kilka programów (np. Radio1, Radio2, Radio3 itd.), można przeszukiwać jej "sieć nadawczą".

UWAGA Użycie tej funkcji wymaga wcześniejszego uaktywnienia funkcji RDS.

Aby wybrać następną stację w sieci nadawczej,

Funkcja ta pozwala na wybór stacji, które były już wcześniej odbierane przy wykorzystaniu funkcji przesłuchiwania dostępnych stacji lub funkcji Travelstore.

Ustawianie czułości wyszukiwania stacji

Istnieje możliwość zadecydowania, czy wyszukiwane mają być tylko stacje o silnym sygnale czy również takie, których sygnał jest słaby.

Na wyświetlaczu pokazywany będzie aktualny poziom czułości. "SENS HI6" oznacza, że czułość tunera jest wysoka; "SENS LO1" oznacza ustawienie najniższej czułości tunera.

Po wybraniu opcji "SENS LO" na wyświetlaczu pojawi się napis "lo".

Po zakończeniu

Programowanie stacji

Ręczne programowanie stacji

Automatyczne programowanie stacji (Travelstore):

Automatycznie można zaprogramować pięć stacji o najsilniejszym sygnale w danym regionie (dotyczy to wyłącznie zakresu FM).

Stacje takie zostaną zapisane w pamięci FMT.

UWAGA Spowoduje to skasowanie wszystkich stacji uprzednio zapisanych w danym bloku pamięci.

Rozpocznie się procedura programowania stacji. Na wyświetlaczu pojawi się napis "T-Store". Po zakończeniu programowania odbierana będzie stacja zapisana w pamięci FMT na pozycji 1.

Wybieranie zaprogramowanych stacji:

Przesłuchiwanie wszystkich dostępnych stacji (SCAN)

Istnieje możliwość krótkiego przesłuchania wszystkich dostępnych stacji. Czas odbioru poszczególnych stacji można ustawić w menu w zakresie od 5 do 30 sekund.

Rozpoczęcie przesłuchiwania dostępnych stacji:

Funkcja zostanie uaktywniona. Na wyświetlaczu na krótko pojawi się napis "SCAN", a następnie zacznie migać nazwa bieżącej stacji lub jej częstotliwość.

Przerywanie przesłuchiwania dostępnych stacji w celu kontynuowania odbioru bieżącej stacji:

Funkcja zostanie anulowana, a bieżąca stacja pozostanie aktywna.

Ustawianie czasu odbioru przesłuchiwanych stacji

Po zakończeniu

UWAGA Ustawiony czas odbioru przesłuchiwanych stacji obowiązuje również w trybie odtwarzacza kasetowego i zmieniacza płyt CD.

Rodzaj programu (PTY)

Oprócz własnej nazwy niektóre stacje z zakresu FM nadają również informacje o rodzaju nadawanego programu. Odbiornik radiowy odbiera i wyświetla takie informacje.

Przykładowe rodzaje programów to:

CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS

Korzystając z funkcji PTY można wybrać stacje nadające program określonego rodzaju.

PTY-EON

Po określeniu rodzaju programu i rozpoczęciu wyszukiwania urządzenie zmieni aktualnie odbieraną stację na stację nadającą wybrany program.

UWAGA Jeśli nie zostanie odnaleziona stacja nadająca wybrany rodzaj programu, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu na krótko pojawi się napis "NO PTY". Następnie zostanie wybrana stacja, która była odbierana ostatnio.

 

UWAGA Jeśli wybrana stacja lub inna stacja w jej sieci nadawczej nadaje program danego rodzaju w innych godzinach, odbiornik radiowy automatycznie przełączy się z aktualnie odbieranej stacji lub z trybu odtwarzacza kasetowego/zmieniacza płyt CD na taką stację o określonej godzinie.

Włączanie/wyłączanie funkcji PTY:

Po włączeniu funkcji PTY na wyświetlaczu pojawi się na krótko ostatnio wybrany rodzaj programu.

Wybieranie rodzaju programu i rozpoczynanie wyszukiwania:

Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie wybrany rodzaj programu.

Na krótko wyświetlony zostanie wybrany rodzaj programu.

Odnaleziona zostanie najbliższa stacja nadająca wybrany rodzaj programu.

Przypisywanie rodzaju programu do przycisku wyboru stacji:

Rodzaj programu zostanie przypisany wybranemu przyciskowi wyboru stacji 1 - 5 (12).

Wybieranie języka funkcji PTY:

Istnieje możliwość wybrania języka, w którym wyświetlana będzie informacja o rodzaju programu.

Gdy na wyświetlaczu pojawi się żądany język,

Poprawianie odbioru sygnału radiowego

Funkcja zmniejszania nasycenia wysokich tonów w przypadku odbioru silnie zakłóconego sygnału (HICUT)

Funkcja HICUT poprawia jakość odbioru słabego sygnału (tylko na zakresie FM).

W przypadku wystąpienia zakłóceń nasycenie wysokich tonów zostaje automatycznie zmniejszone, co znacząco ogranicza poziom zakłóceń.

Włączanie/wyłączanie funkcji HICUT:

"HICUT 0" oznacza brak redukcji nasycenia wysokich tonów; "HICUT 1" oznacza automatyczną redukcję nasycenia wysokich tonów i zakłóceń.

Po zakończeniu

Wyświetlanie przesuwającego się tekstu

Niektóre stacje radiowe wykorzystują sygnał RDS do nadawania informacji reklamowych lub innych danych zamiast nazwy stacji. Tekst taki przesuwa się na wyświetlaczu.

Istnieje możliwość wyłączenia wyświetlania przesuwającego się tekstu.

Aby ponownie włączyć wyświetlanie przesuwającego się tekstu,

Odbiór informacji dla kierowców

Odbiornik radiowy wyposażony jest w funkcję RDS-EON. EON to skrót od Enhanced Other Network (rozszerzona sieć stacji).

W przypadku gdy jedna ze stacji zacznie nadawać informacje dla kierowców, urządzenie automatycznie przełączy się na taką stację należącą do tej samej sieci nadawczej, co aktualnie odbierana stacja.

Po wysłuchaniu informacji dla kierowców nastąpi powrót do uprzednio odbieranego programu.

Włączanie/wyłączanie funkcji oczekiwania na informacje dla kierowców

Funkcja oczekiwania na informacje dla kierowców jest aktywna, gdy na wyświetlaczu świeci się wskazanie TRAFFIC.

UWAGA W następujących przypadkach rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy:
  •  po opuszczeniu strefy zasięgu stacji nadającej informacje dla kierowców;
  •  jeśli podczas odtwarzania kasety lub płyty CD opuszczona zostanie strefa zasięgu aktualnie wybranej stacji nadającej informacje dla kierowców, a odnalezienie innej poprzez wyszukiwanie automatyczne będzie niemożliwe;
  •  po przestrojeniu odbiornika radiowego ze stacji nadającej informacje dla kierowców na inną.

Po usłyszeniu dźwięku ostrzegawczego można wyłączyć funkcję oczekiwania na informacje dla kierowców lub włączyć stację nadającą takie informacje.

Ustawianie głośności odbioru informacji dla kierowców

Dla ułatwienia głośność dźwięku zmienia się w trakcie ustawiania.

Po zakończeniu

UWAGA Za pomocą pokrętła regulacji głośności (1) można również ustawić poziom głośności odbioru informacji dla kierowców na czas nadawania takich informacji.

Czynności podstawowe

Włączanie i wyłączanie Włączanie/wyłączanie za pomocą stacyjki. Jeśli urządzenie nie zostało wyłączone za ...

Tryb odtwarzacza kasetowego

Odtwarzanie kasety Jeśli w kieszeni nie ma jeszcze kasety,  włożyć kasetę do kieszeni (5) w taki sposób, aby krawędź z ods ...

Zobacz tez:

Bezpieczniki
Aby wymienić bezpiecznik:  Otworzyć pokrywę skrzynki bezpieczników.  Bezpiecznik wymagający wymiany ma przepalony drut topikowy.  Wyjąć przepalony bezpiecznik za pomocą specjalnych szczypiec umieszczonych w skrzynce bezpiecznik&o ...

Wersje systemu audio
Wersje bez systemu audio z ekranem lub systemu nawigacji Poniższa ilustracja dotyczy wersji z kierownicą po lewej stronie. W wersjach z kierownicą po prawej stronie rozmieszczenie przycisków i ich kształty mogą być nieco inne. Wersje z systemem audio ...

Kontrolka układu ładowania akumulatora
Sygnalizuje rozładowanie akumulatora. Kontrolka powinna zaświecić się po włączeniu zapłonu i zgasnąć po uruchomieniu silnika. PRZESTROGA Kontrolka układu ładowania akumulatora sygnalizuje potencjalny problem występuj ...

Categorie