Chevrolet Lacetti: Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

Chevrolet Lacetti –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

PRZESTROGA
 •  Nie uruchamiać silnika przez pchanie lub holowanie samochodu.

Może to spowodować uszkodzenie katalizatora i automatycznej skrzyni biegów, jak również doprowadzić do obrażeń ciała.

Silnik samochodu z rozładowanym akumulatorem można uruchomić poprzez dostarczenie energii elektrycznej z akumulatora znajdującego się w innym samochodzie.

OSTRZEŻENIE Akumulatory mogą ulec rozsadzeniu.

Elektrolit może powodować oparzenia, a zwarcie elektryczne grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem obu samochodów.

 •  Nie zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem lub źródłem iskier.
 •  Nie pochylać się nad akumulatorem podczas uruchamiania awaryjnego.
 • Nie dopuścić do zetknięcia ze sobą przewodów podłączonych do przeciwnych biegunów akumulatora.
 •  Podczas pracy wpobliżu akumulatora nosić odpowiednie okulary ochronne.
 •  Nie dopuścić, aby elektrolit dostał się do oczu, na skórę, ubranie lub lakierowane powierzchnie samochodu.
 •  Upewnić się, że akumulator wspomagający ma takie samo napięcie, jak akumulator wspomagany.
 •  Nie odłączać rozładowanego akumulatora od samochodowej instalacji elektrycznej.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń lub poniższych instrukcji uruchamiania silnika przy użyciu przewodów rozruchowych może spowodować rozsadzenie akumulatora, a w konsekwencji oparzenie kwasem akumulatorowym, albo zwarcie elektryczne, które grozi uszkodzeniem instalacji elektrycznych obu samochodów oraz poważnymi obrażeniami ciała.

Przed uruchomieniem silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

 1.  Zaciągnąć hamulec postojowy.
 2.  W przypadku samochodu z automatyczną skrzynią biegów ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu postojowym (P).

  W przypadku manualnej skrzyni biegów ustawić dźwignię w położeniu neutralnym.

 3.  Wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne.
PRZESTROGA
 •  Przed uruchomieniem silnika przy użyciu przewodów rozruchowych wyłączyć system audio. W przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.

 

OSTRZEŻENIE
 •  Poprowadzić przewody w taki sposób, aby nie nastąpiło przypadkowe zaczepienie o ruchome elementy silnika.

Może to spowodować uszkodzenie samochodu i poważne obrażenia ciała.

Podłączanie przewodów rozruchowych

Podłączyć przewody rozruchowe w następującej kolejności:

 1.  Podłączyć jeden koniec pierwszego przewodu do zacisku dodatniego akumulatora wspomagającego (z oznaczeniem "+" na obudowie lub na samym zacisku).
 2.  Drugi koniec tego przewodu podłączyć do zacisku dodatniego rozładowanego akumulatora (zacisk "+").
 3.  Podłączyć jeden koniec drugiego przewodu do zacisku ujemnego akumulatora wspomagającego (z oznaczeniem "-" na obudowie lub na samym zacisku).

Podłączanie przewodów rozruchowych


OSTRZEŻENIE NIE podłączać drugiego końca drugiego przewodu do ujemnego ("-") zacisku rozładowanego akumulatora.
 •  Podłączyć go do stalowej klamry przykręconej do bloku silnika.
 •  Miejsce podłączenia powinno znajdować się jak najdalej od rozładowanego akumulatora.

Podłączenie przewodu rozruchowego do ujemnego zacisku rozładowanego akumulatora może spowodować powstanie łuku elektrycznego i doprowadzić do rozsadzenia akumulatora.

Konsekwencją tego mogą być poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie samochodu.

 1. Drugą końcówkę drugiego przewodu (ujemnego) podłączyć do masy samochodu, np. do stalowej klamry przykręconej do bloku silnika.
 2.  Podczas rozruchu silnik samochodu, z którego pobierany jest prąd, może pracować.
PORADA Próby uruchomienia silnika mogą trwać najwyżej 15 sekund, z przerwami pomiędzy kolejnymi próbami nie krótszymi niż 1 minuta.

Po uruchomieniu silnika samochodu z rozładowanym akumulatorem:

 1.  Ostrożnie odłączyć przewód podłączony do masy (-). Rozpocząć odłączanie od samochodu z rozładowanym akumulatorem. Pozostawić silnik na chodzie.
 2.  Odłączyć przewód ujemny od akumulatora wspomagającego.
 3.  Odłączyć przewód dodatni od obu akumulatorów. Schować przewody rozruchowe w miejscu przechowywania koła zapasowego.
 4.  Pozostawić silnik na chodzie przez ok. 20 minut. Pozwoli to na naładowanie akumulatora.
 5.  Jeśli akumulator rozładuje się ponownie, zwrócić się do stacji obsługi. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

Zmiana koła

W przypadku przebicia opony należy zmienić koło, przestrzegając poniższych instrukcji bezpieczeństwa. Zalecenia bezpieczeństwa przy zmianie k ...

Holowanie samochodu

W razie konieczności odholowania samochodu należy zwrócić się do stacji obsługi lub specjalistycznej pomocy drogowej. Zaleca się korzystanie ...

Zobacz tez:

Zespół optyczny przedni
W zespole optycznym przednim znajdują się żarówki świateł pozycyjnych, mijania, drogowych i kierunkowskazów. Rozmieszczenie żarówek w zespole optycznym jest następujące: światła mijania światła pozycyjne ...

Lampa oświetlenia bagażnika
W celu dokonania wymiany żarówki należy: otworzyć pokrywę bagażnika; wyjąć lampę A podważając ją w punkcie pokazanym strzałką. otworzyć pokrywę B i wymienić żarówkę wkładan ...

Kierownica
Kierownica jest regulowana w kierunku pionowym i osiowym. W celu wykonania regulacji należy: odblokować dźwignię A-rys. 31 przesuwając ją do przodu (pozycja 2); wyregulować kierownicę; zablokować dźwignię A, pociągając j& ...

Categorie