Lexus CT200h: Zapisanie pozycji do szybkiego wybierania

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Obsługa książki telefonicznej –> Zapisanie pozycji do szybkiego wybierania

  1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Speed Dial"
  2. Za pomocą pokrętła wybrać żądaną pozycję.
  3. Wybrać jeden z przycisków programowalnych i zarejestrować pozycj ę do szybkiego wybierania jednym z następujących sposobów:

a. Nacisnąć wybrany przycisk programowalny i posługując się pokr ętłem, wybrać "Confirm".

b. Przytrzymać wciśnięty wybrany przycisk programowalny.

Skasowanie zapisanej pozycji

  1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Delete Entry"
  2. Za pomocą pokrętła wybrać pozycję, która ma zostać skasowana.

Skasowanie pozycji do szybkiego wybierania

  1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Del Spd Dial".
  2. Po usłyszeniu sygnału nacisnąć przycisk programowalny, pod którym zarejestrowana jest pozycja do szybkiego wybierania.
  3. Za pomocą pokrętła wybrać "Confirm" w celu potwierdzenia.

Zapisanie nowej pozycji w książce telefonicznej

Możliwe jest zapisanie maksymalnie 20 pozycji.

Ograniczenie liczby cyfr

Wpamięci można zapisać numery telefonów o liczbie cyfr nieprzekraczającej 24.

Zmiana nazwy zapisanej pozycji

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name" Za pomocą pokrętła wybrać żądaną pozycję. Za pomocą pokr& ...

System audio z funkcją Bluetooth

Odtwarzanie dświęku z przenośnego urządzenia Bluetooth Panel sterujący Wyświetlanie komunikatów tekstowych Powtarzanie odtwarzan ...

Zobacz tez:

Kierunkowskazy
Przednie rys. 19/a W celu dokonania wymiany żarówki należy: skręcić koła w prawo/w lewo na zewnątrz; obrócić zaczep blokujący, jak pokazuje strzałka, następnie wyjąć pokrywę; wyjąć osłonę ...

Opis zestawu
Przełącznik położenia "Naprawa" lub "Pompowanie".  Przełącznik włącz "I" / wyłącz "O".  Przycisk wypuszczania powietrza.  Ciśnieniomierz (w barach oraz w p.s.i).  Pojem ...

Aktywacja Trip B (Dane trip B)
Funkcja ta umożliwia aktywację (On) lub dezaktywację (Off ) wskazań Trip B (trip okresowy). Odnośnie do dalszych informacji, patrz rozdział "Komputer pokładowy". W celu włączenia/wyłączenia funkcji należy: nacisnąć kr ...

Categorie